Helse- og omsorgsavdelingen tilbyr et mangfold av tjenester som i hovedsak er hjemlet i lover og forskrifter. Tjenestene er i hovedsak vedtaksbetinget, og tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig.  Helse- og omsorgsavdelingen vurderes etter sine målsettinger å levere tjenester av god kvalitet innenfor gjeldende lovverk. Ut fra omfanget av tjenester som leveres er det få klager på tjenestene. Helse- og omsorgsavdelingen har over tid vært utsatt for et høyt endrings- og omstillingstrykk. Etter flere år med gode resultater ble målsettingen om å levere tjenester innenfor vedtatt økonomisk ramme ikke nådd i 2018.  

Økonomi

Helse- og omsorgsavdelingen hadde et merforbruk på 40,16 mill kr i 2018.

Regnskap 2018Budsjett 2018Prognose T2Resultat 2018Avvik T2
Boligtjenesten12 7886 895-5 000-5 894-894
Helse75 39073 109-1 000-2 281-1 281
Hjemmetjenesten248 205249 6871 5001 481-19
HO øvrig20 05518 787--1 268-1 268
Institusjoner335 229317 842-6 000-17 387-11 387
Miljøtjenesten227 798224 201-2 000-3 596-1 596
NAV87 57489 6271 2002 053853
Tildeling120 137106 869-3 000-13 268-10 268
SUM1 127 1761 087 016-14 300-40 159-25 859

Rekrutterings- og kompetanseutfordringene i pleie- og omsorgstjenestene er den største medvirkende faktoren for resultatet til helse- og omsorgsavdelingen i 2018. 20,8 mill kr er brukt til kjøp av vikartjenester, noe som er en økning på ca 8 mill kr fra året før. Overtidskostnadene som har en sterk sammenheng med disse utfordringene økte med 2,7 mill kr fra 2017.

Avdelingen har opplevd en sterk vekst i etterspørselen etter kommunale tjenester. Dette merkes særlig innen området som har aktivitetsbasert finansiert. Her er det et aktivitetsavvik på 10,4 mill kr for 2018.

Personal 

Helse- og omsorgsavdelingen har totalt 1366 årsverk fordelt på 1785 medarbeidere. Avdelingens ansatte og deres kompetanse er den viktigste ressursen kommunen har for å gi gode tjenester. Bodø kommune har over flere år slitt med å rekruttere sykepleiere og vernepleiere til helse- og omsorgstjenestene. I institusjonene og hjemmetjenesten vurderes nå mangel på sykepleiere som kritisk og gir store driftsutfordringer. Samtidig er mer enn hundre av avdelingens ansatte ufaglært/uten nødvendig helsefaglig kompetanse.

Bystyret ble orientert om rekrutteringsutfordringene og status i arbeidet i PS 166/18. Avdelingen samarbeider med HR-kontoret om flere tiltak for å bedre rekruttering av sykepleiere og vernepleiere spesielt, samt øvrig personell til helse- og omsorgssektoren.

Flere av tiltakene rettet mot profilering og stipendordninger begynner nå å gi resultater.

Samtidig har Bodø kommune store utfordringer knyttet til at det til enhver tid står ledig minst 40 sykepleierstillinger, som kommunen ikke lykkes med å rekruttere ansatte til. Dette medfører reduksjon i kvalitet overfor pasienter og brukere, samt en tøffere arbeidshverdag for avdelingens medarbeidere.

I 2018 var det oppstart av to ekstra samarbeidsprosjekt for å utdanne flere Helsefagarbeidere. Det ene er i regi av Bodø Industri AS, og det andre i regi av Flyktningkontoret/NAV/Bodø voksenopplæring. Avdelingen har 43 lærlinger innenfor helsefaget. Avdelingen håper satsingen skal avhjelpe for deler av behovet for mer helsepersonell fremover.

Lønnsforskjellene mellom KS og Spekter gjør det å rekruttere og beholde sykepleiere særlig utfordrende. Tilbud om Spekter lønn til sykepleiere som søker jobb i kommunen ble som hastetiltak innført i juli 2018. Tiltaket har bidratt til tilsetting av nye sykepleiere.

De siste årene har det også vist seg svært krevende å rekruttere fastleger. Det er få leger som er interessert i å etablere seg som private fastleger, mens det er mulig å få rekruttert kommunalt ansatte fastleger. Bodø kommune har klart færre fastleger og andre legestillinger enn sammenlignbare kommuner. Dette har medført store utfordringer ift kommunens plikt til å tilby fastlegetjenester til innbyggerne, utfordringer i kommunale legeoppgaver, og stor arbeidsbelastning blant kommunens fastleger. Tilstrekkelig antall fastleger eller andre legestillinger er avgjørende for å kunne tilby god helsehjelp i våre sykehjem og øvrige institusjoner.

Mål og resultater

Bodø kommune skal sørge for at befolkningen som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette spenner vidt og omfatter å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.  Samhandlingsreformen har medført flere og omfattende oppgaver for avdelingen. Trenden er at behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten reduseres, og overføres til kommunen. Kommunen tillegges mer ansvar og må tilpasse sine tjenester til dette faktum med de økonomiske konsekvenser dette medfører. Av målsettinger i budsjett/økonomiplan 2018-2021 fremgår det at helse- og omsorgsavdelingen har som mål å levere tjenester av god kvalitet innenfor gjeldende lovverk, og økonomiske rammebetingelser vedtatt av bystyret. Rådmannen meldte allerede i sitt forslag til budsjett/ økonomiplan 2018-2021 at helse- og omsorgsavdelingen har utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de økonomiske rammene. Resultatet endte med et merforbruk på 40,16 mill kr. For å sikre en langsiktig økonomisk bærekraftig drift av avdelingen må aktivitets- og kvalitetsnivået på tjenestene tilpasses den økonomiske rammen. Resultatmålene på overordnet nivå i avdelingen er knyttet til sykefravær og kvalitetsarbeidet. Målet for avdelingen er et totalt sykefravær på under 9%. Sykefraværet i 2018 var på 9,5 % mot 9,4% i 2017.

Nøkkeltall

.

* Trykk på tabellen for å få den større.

Nøkkeltall i Kostra 2017 viser at Bodø kommunes utgifter til kommunal helse- og omsorgstjenester per innbygger er på gjennomsnittet av Kostragruppe 13 (sammenlignbare kommuner). Dette til tross for at Bodø kommune har et svært stort areal sammenlignet med mange av de andre kommunene i gruppen.

Tallene viser at Bodø kommune har omtrent like mange innbyggere over 80 år på sykehjem som gjennomsnittet. Til tross for dette viser andre tall at kommunen har noe høyere utgifter per oppholdsdøgn i driften av kommunens institusjoner. Dette skyldes i stor grad kvalitetsnivåer (små avdelinger), som tidligere er besluttet politisk i Bodø basert på føringer fra Husbanken. Dette medfører høyere driftskostnader.

Bodø kommune har ett lavere antall legetimer per uke enn gjennomsnitt Kostragruppe 13, per beboer på sykehjem målt i timer. Dette henger sammen både med sykehjemmenes økonomiske rammer, og antall leger som er tilgjengelige. Det arbeides med å øke antall legetimer i sykehjem særlig innen korttidsplasser.

Bodø kommune har et vesentlig lavere antall legeårsverk enn sammenlignbare kommuner. Dette gjelder i stor grad fastleger. Kommunebarometeret viser at kommunen ligger lavt  sammenlignet med resten av landet.  Samtidig har kommunen i et vesentlig høyere antall fysioterapeuter enn snitt Kostragruppe 13. Dette er i tråd med Bodø kommunens satsning på forebygging og rehabilitering.