Arbeidet med fagfornyelsen og ny skolestrategiplan har stått sentralt gjennom 2018. Ny skolestrategi ble vedtatt og nye nasjonale læreplaner er under utarbeidelse. Ny overordnet del er vedtatt.

Bodø kommune bygger og rehabiliterer skoler. Sentrale prosjekter som har hatt stor oppmerksomhet i 2018 er Tverlandet skole, Aspåsen skole, ny skole i Mørkvedbukta og  Kjerringøy skole.

Økonomi

Grunnskole går med et underskudd på 16,4 mill kr. Underskuddet er dermed på cirka 2,23% av grunnskolens bruttobudsjett, mot prognose på merforbruk på 10 mill i tertial 2. I 2017 var det et overskudd på 0,65% av bruttobudsjettet.

En stor andel, 28% av underskuddet, skyldes en stor inntektssvikt i forhold til budsjettet på Bodø voksenopplæring.   Antall elever som gir store tilskudd dvs 1. og 2. år er redusert betraktelig, mens veldig mange elever fremdeles har rettigheter i forhold til de timene de har krav på.  Dette gjør at antall elever ikke er redusert og det har derfor ikke vært mulig å redusere personal og driftskostnader i 2018.  

Grunnskolekontoret har blitt pålagt å dekke inn en andel på 8,1 mill av kommunal innsparing, samt 0,5 mill på reiser/kurs/kompetanse.  Disse innsparingene er ikke tatt på budsjettet til skolene, men på fellesrammen til grunnskolekontoret. I praksis betydde det at skolene måtte klare seg med den rammen de hadde fått tildelt i ressursmøtene og at sakkyndige vurderinger måtte oppfylles gjennom god pedagogisk organisering.  Fellesområdet går med 0,4 mill i underskudd. Det har vært utfordrende å holde rammen til fellesområdet, spesielt siden utgiftene for fosterhjemsplasserte barn som får undervisning i andre kommuner har økt med 1,1 mill kr i forhold til i 2017 og 3 mill kr mer enn budsjettert, samt at innsparing på 8,6 mill måtte dekkes inn.    

Driften i 2018 har med andre ord vært svært krevende for skolene og for grunnskolekontoret. Antall lærere i videreutdanning var våren 2018 på 67.  54 lærere startet på videreutdanning skoleåret høsten 2018.  Årsaken til nedgangen på 13 i forhold til skoleåret 2017/18 er at grunnskole har fått redusert sitt budsjett til kompetanseutvikling med ca 500.000.  Det er også vektlagt at lærere må ta sin videreutdanning her i byen eller som nettstudie for å spare penger og tid på reising.  Skolene har vært engasjert i flere prosjekter både matteprosjekt 1-4, realfagskommuneprosjektet, skolebasert kompetanseutvikling, vurdering for læring, læringsmiljø, læringsledelse og læring & IKT og koding/programmering.

Personal

I grunnskoleområdet er det i underkant av 1000 årsverk. Vi har de senere årene lagt til rette for at lærere får videreutdanning for å imøtekomme forskriftens nye krav. Dette har medført at vi har økende grad av kvalifiserte lærere i grunnskolen.

I tillegg til å delta i nasjonale satsninger arbeider grunnskolen godt med å utvikle nødvendig kompetanse gjennom lærende møter og nettverk. Alle våre møtepunkt med skolene holder høy faglig kvalitet og gjennomføres etter prinsippene for lærende møter og nettverk. Vi har også etablert nettverk for merkantile i skolen, der en målrettet kompetanseutvikling er påbegynt. Bodøskolen har et stort engasjement i å utvikle kompetanse og arbeidsmåter i skole og SFO. Skolene har jobbet målrettet med å utvikle kompetanse knyttet til kommunens felles satsningsområder.

Skolen opplever økende utfordringer i å rekruttere kvalifiserte lærere og skoleledere. Det er iverksatt ulike tiltak for å styrke rekrutteringsarbeidet slik at kommunen til enhver tid skal ha kvalifisert arbeidskraft.

Mål og resultater

Resultatmål - grunnskole 2018

1) Elevenes trivsel skal øke og andelen elever som mobber skal reduseres.

Mål oppnådd jfr Elevundersøkelsen og skolens egne lokale undersøkelser.

2) Elevenes grunnskolepoeng skal plassere seg på over 42 poeng.

Elevene har oppnådd følgende grunnskolepoeng:

  • Våren 2016: 41, 9 grunnskolepoeng
  • Våren 2017: 42, 9 grunnskolepoeng
  • Våren 2018: 43,3 grunnskolepoeng

Disse resultatene er over nasjonalt og fylkeskommunalt gjennomsnitt.

3) Spesialundervisning skal være under 8%.

Andel elever som har vedtak om spesialundervisning er 10,4%. Dette inkludere elever som får logopedhjelp.

4) Lærertetthet 11 elever pr pedagog i grunnskolen samlet.

I Bodø i 2018 er det 11,2 elever pr pedagog i grunnskolen samlet.

5) Sykefravær under 6,5%.

Sykefraværet i 2018 var på 7,2%. Det er under OK-avdelingens gjennomsnittstall som er på 7,8%.

Elevenes læringsmiljø 

Å sikre elevene et trygt og godt læringsmiljø i bodøskolen har fortsatt stor oppmerksomhet. Grunnskolekontoret har sammen med barnehagekontoret deltatt i en nasjonal satsning om inkluderende barnehage- og skolemiljø. Elevenes læringsmiljø har vært et sentralt tema i egne møter med enkeltskoler, skoleledere, elevrepresentanter og kommunalt foreldreutvalg. 

Motivasjon og mestring

Grunnskolen har stor oppmerksomhet på elevenes motivasjon for læring og mestring, noe som igjen skal bidra til å øke mulighetene for gjennomføring av videregående skole. I arbeidet inngår økt satsning på klasseledelse og elevenes grunnleggende ferdigheter. Skolene arbeider målrettet med å utvikle en god vurderingspraksis i klasserommet. Dette har hatt stor oppmerksomhet, både lokalt på den enkelte skole, på tvers av skoler og på ledermøter for skoleledere. 

IKT i undervisningen og digitale løsninger

Skolene øker bruken av digitale verktøy i opplæringen, og prosjekter med bruk av iPad og PC er gjennomført på de fleste skoler. Vi nærmer oss målet om at hver elev har en digital enhet hver. Elever og lærere viser stort engasjement, og bruk av digitale enheter har bidratt til å utvikle nye og mer motiverende arbeidsmåter for elevene.  Vi har i 2018 tatt i bruk Visma flyt skole som har digitalisert flere skoleadministrative oppgaver. Dette gjør at vi i stor grad kommuniserer digitalt med foreldre og har digitale elevmapper på alle elever i grunnskolen.