I 2018 ble det inngått ny samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland fylkeskommune for 2018- 2021. Kommunens første Handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018- 2021 ble samtidig vedtatt.

Planen inneholder en egen tiltaksdel som skal rulleres årlig i perioden. Her har alle kommunens avdelinger bidratt med opptil fem tiltak på fem målområder som er i tråd med satsningsområdene i samarbeidsavtalen med fylket. Dette har bidratt til å legge grunnlag for en felles forståelse av det brede folkehelsearbeidet internt i organisasjonen.

Det har også blitt igangsatt et arbeid for å inspirere hele Bodø- samfunnet i utviklingen av et varmt, inkluderende, og helsefremmende samfunn for alle. Representanter fra næringslivet, frivillig sektor, akademia, politikk, og kommunen som organisasjon har blitt invitert inn i utviklingen av satsningen «Det gode liv i Bodø» som lanseres i 2019. Satsningen handler om å gi små dytt til innbyggerne slik at man med små grep i fellesskap kan ta vare på byen vår, oss selv og hverandre.