Kulturkontoret har planmessig arbeidet med tre retningsgivende planer for Bodø kommune:

  1. Bodø kommunes Plan for idrett og friluftsliv vedtatt for årene 2019 – 2022.
  2. Kommunedelplan for kultur 2018 – 2027, med tilknyttet handlingsplan 2018 -2021
  3. Strategisk handlingsplan for visuell kunst 2018 – 2021, med tilknyttet handlingsplan for visuell kunst Tiltaksplan 2018-2019 

Det har vært en åpen planprosess med betydelig medvirkning fra relevante aktører.

ARCTICULATION - Europeisk kulturhovedstad 2024

«ARCTICULATION» er tittelen på Bodøs søknad, og omhandler de engelske ordene: arctic, art, culture og communication.

Bodø og Nordland har siden 2015 jobbet for å bli Europeisk kulturhovedstad (ECoC) i 2024. Etter at EU-parlamentet sommeren 2017 godkjente Bodø som søkerby, kunne man for alvor starte det omfattende arbeidet. I november 2018 ble det offentliggjort at Bodø er prekvalifisert som søkerby til Europeisk kulturhovedstad 2024. I tillegg til Bodø er også Banja Luka og Mostar prekvalifisert av juryen i EU-kommisjonen, og det er disse tre byene som nå skal konkurrere om å bli Europeisk kulturhovedstad 2024. Beslutningen om Bodø blir Europeisk kulturhovedstad 2024, tas høsten 2019.

Det er solid politisk oppslutning i Bodø kommune, Salten regionråd og Nordland fylkeskommune om at Bodø sender inn en søknad. En søknad for Bodø er en søknad for hele Nordland. Å bli Europeisk kulturhovedstad vil gi store ringvirkninger over mange år for Bodø og Nordland – og hele landet.

Lokalt ambisjonsløft i kulturlivet

Bodø har et velutviklet kulturliv og Bodø kommune har gjennom lang tid lagt systematisk til rette for kulturaktivitet og kulturopplevelser, med stor innsats på nesten alle aspekter for barn- og ungdomsarbeid til kunst- og musikkformidling.

Tilskuddsordningene innenfor kultur er viktig virkemiddel for å oppnå dette. Kr 1 220 000 ble tildelt kulturelle prosjekt og arrangement, kr 800 000 tildeles i driftsstøtte i 2018. Administrasjonen behandlet 50 søknader og tildelte kr 615 500. Komite for oppvekst og kultur behandlet 13 søknader og fattet vedtak om tilskudd på totalt kr 767 500. I tillegg fattet Bystyret vedtak om å legge inn 200 000 kr i budsjettet, med inndekning fra næringsfondet, øremerket Forprosjekt om Norsk luftfartsmuseum som nasjonalt nav for den kalde krigens historie.

Kulturaktørene i Bodø viser sterk evne og vilje til et lokalt kulturløft, og gjennomfører nye tiltak, festivaler og biennaler med internasjonal interesse og attraksjonskraft.

Ung kultur lokalt og internasjonalt

I desember 2018 besøkte ansatte fra seksjon for Ung Kultur årets Europeiske hovedstad Cascais i Portugal. Målet var å høste erfaringer fra internasjonalt kultursamarbeid og utveksling av ungdom. Inspirasjon og kunnskap som vil brukes til en mulig fremtidig søknad om Bodø som Europeisk ungdomshovedstad.

Samarbeidspartnere er Nordland fylkeskommune, European Youth center of Vojvodina, European youth center of Cascais og Braga European Youth Capital .

Det er igangsatt et arbeid for å finne finansiering fra Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Dette er et samarbeid mellom Bodø ungdomsråd, Unge Stormen, Ung kultur og Ungdommens fylkesråd i Nordland fylkeskommune.

Det er inngått intensjonsavtale med Svømmehallen AS om å leie lokaler i Bodø gamle svømmehall, for å vurdere å flytte Gimle sitt ungdomstilbud dit.

Bygningsteknisk tilstandsrapport av Gimlebygget (gjennomført av UE-avdelingen), brukermedvirkning (Bodø ungdomsråd m fl.) og faglige vurderinger på kulturkontoret, konkluderer med at slik Gimle fremstår i dag, er det ikke egnet for å huse et åpent fritidstilbud.

Stormen bibliotek i vekst og balanse

I januar 2019 ble Stormen bibliotek utnevnt til «Årets bibliotek 2018». 2018 var det fjerde hele driftsåret for biblioteket i Stormen. Vi har hatt som mål å øke antall besøk og utlån, i forhold til første driftsår. Dette har vi delvis klart. Vi låner ut flere skjønnlitterære bøker enn noen gang tidligere, både til barn/ungdom og voksne. Utlånstall for fagbøker, filmer og lydbøker går ned. Bruk av e-medier er fordoblet de siste årene. I løpet av året har vi alene eller i samarbeid med andre, avviklet 650 planlagte arrangementer og aktiviteter, med 24.000 besøkende. Opplegg for skoler og barnehager kommer i tillegg.

I tillegg til bibliotek består vi av Unge Stormen, Stormen kunst, Bodø Rhythm Group og Stormen samiske senter. Sistnevnte åpnet i august 2018. På vegne av Staten drifter vi også biblioteket i Bodø fengsel. Økonomisk går Stormen bibliotek i balanse. Vi har mottatt eksterne tilskudd på ca. 1,35 millioner. I løpet av 2018 har vi hatt et generasjonsskifte blant personalet. Nye ansatte er på plass i de fleste av stillingene.

Bratten aktivitetspark; en mestrings- og læringsarena

  • Ny Børre-buss med integrert rullestolheis med plass til 49 passasjerer ankom Bratten januar, totalt 33.000 benyttet tilbudet i 2018. I tillegg har vi HO-bussen som frakter brukere internt, totalt 9500 passasjerer ble transportert av denne.
  • «Åpen møteplass Bratten» startet opp i februar; dette er et tilbud for barn og unge fra 10-13, åpent to dager i uka.
  • MIND-senteret leverer MIND-prosessen(trafikksikkerhetsopplegg) til videregående skoler i Salten. Det er etablert et pilotprosjekt med to VGS i Vesterålen; der vi og NFK ønsker å ta MIND-prosessen ut til skoler utenfor Salten regionen.
  • Studio Bratten er et lavterskeltilbud til unge musikere i Bodø; i 2018 ble det etablert utleie på kveldstid, dette har skapt betydelig større aktivitet.

Samisk bygningsvern, museum og kulturminnevern

Bygningsvernprosjektet bygger kunnskap om og bevarer eldre trearkitektur. I 2017 ble en egen prosjektstilling innenfor museum, kulturminnevern og bygningsvern etablert i samarbeid med Sametinget og Nordlandsmuseet. I 2018 er vårt pilotprosjekt med systematisering av Bygningsvernprosjektets dendrokronologiske undersøkelser fra dateringer av 70 eldre trebygninger videreført. Restaureringen av den pitesamiske Jonasgammen, i samarbeid med Pitesamisk museum og Silvermuseet, ble fullført i 2018.

Seksjon for idrett- og friluftsliv

  • Lysanlegget på Aspmyra kunstgressbane rehabilitert for kr 2,85 mill.
  • Bodø kommunes Plan for idrett og friluftsliv vedtatt for årene 2019 – 2022.