Ved årsskiftet 2017/2018 la det eksternt nedsatte innovasjonsutvalget fram sin rapport «Bodø 2050 – der gode ideer realiseres». Utvalgets anbefaling var blant annet at man konsentrerte næringsutviklingssatsingen innen områdene marin, opplevelser, helse og luftfart. Dette er områder Bodø har et fotavtrykk og konkurransefortrinn innenfor allerede i dag. Det har således vært jobbet med ulike prosjekter og initiativ innenfor alle disse områdene i tett samarbeid med DA pilarene (Opplevelsesbasert verdiskapning, Kunnskapsbasert verdiskapning og Motor i Nord) til Nordland Fylkeskommune.

Mot slutten av 2018 ble det etablert et kommunalt næringsfond hvor formålet er å øke sysselsettingen og verdiskapningen i privat sektor i kommunen. Søknader til fondet på ca 23 mill kr vil bli fortløpende behandlet i 2019.

Gjennom 2018 har det vært fortsatt fokus på aktiviteter og prosesser som støtter opp om sterkere grad av etablering av nye virksomheter og innovasjon i eksisterende bedrifter. Det er etablert et eget «Akkvisisjonsprosjekt» i tett samarbeid med det private næringsliv og akademia, hvor formålet er å tiltrekke seg nye offentlige og private arbeidsplasser.

Grundersatsingen til Bodø kommune fortsatte gjennom året. Antall gründere som tilslutter seg Inkubator Salten øker. Det samme gjelder antall søkere til Bodø kommunes gründerfond. Gnist gründeruke ble igjen arrangert med over 400 deltakere på ulike arrangement. Etablererkurset «Start Opp Salten» ble gjennomført i samarbeid med de øvrige Saltenkommunene.

Landbruk

Hovedmålet for 2018 har vært at Bodø kommune fortsatt skal ha ei levende primærnæring med fokus på næringsutvikling, verdiskaping, sysselsetting, miljø og livskvalitet. Det har vært god aktivitet i både jord og skogbruket i Bodø kommune. Landbruket er relativt stabilt sammenlignet med andre kommuner. Primær-landbruket representerer om lag 150 årsverk, og sysselsetter langt flere personer. Hovedtyngden av disse arbeidsplassene er a finne utenom selve byen, og dette betyr mye for bosettingen her.

Kvalitetssikring og registrering av kart og oppmåling av innmarksarealer er en kontinuerlig prosess og for 2017-18 er det gjort et stort arbeid med ajourføring og forvaltning av AR5 kartbasen. Jordleie og oppfølging av bo- og driveplikten for landbrukseiendommer var også en viktig fortløpende arbeidsoppgave i 2018.

Veterinærvaktordningen har fungert godt de siste årene og det ble på nytt inngått ny avtale i 2017 som gjelder for 2018 med opsjonsmuligheter.

Det har vært arbeidet med beitebruksplan for Bodø kommune. Arbeidet består av flere prosesser og planen skal foreløpig sluttføres og politisk behandles i 2019.

Utbetalinger produksjonstilskudd (husdyr og arealtilskudd) var i 2018 på vel 30 mill. kroner, i denne forbindelse er det utført omfattende rådgivning og kontroller.

Røst og Værøy leier inn landbruks-tjenester fra Bodø kommune. Landbruksforvaltningen i alle Saltenkommunene har etablert et samarbeidsorgan for å kunne møtes og diskutere saker som er av felles interesse.

Innenfor skogbruk har det i 2018 vært høyere aktivitet innen skogkultur og hogst pga. større interesse fra grunneiere og større tilgjengelig arbeidskraft. Midlene fra Fylkesmannen til NMSK ble brukt opp. Bodø kommune har i år samarbeidet med andre Salten kommuner via Salten Regionråd for utsiktsrydding langs hovedveger i 2018. Det er etablert et klimaskogfelt i Bodø i 2018.

Hovedoppgavene er fremdeles skogkulturarbeider og infrastruktur, en stor utfordring er å oppskrive offentlige veger for tømmerbiltransport. Betydelig større hogstaktivitet forventes fra 2030.

Viltforvaltning

Det ble et godt jaktresultat med 275 felte elg fra seks vald og 58 jaktfelt, ca. 90 % felling. Det er en god alders- og kjønnsfordeling i uttaket og i bestanden generelt.  En har i lengre tid hatt en bra balanse mellom bestandsstørrelse i forhold til beitetilgang og andre samfunnsinteresser, men siste år har det vært for mye problemer i forhold til påkjørsler på veg og jernbane og med elg i bebyggelse. Det legges opp til et betydelig økt uttak i 2019 for å redusere ulempene.

«Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen 2017-2021» ble endelig vedtatt 20.mars.

Kommunen samarbeider med andre Saltenkommuner i «Salten Viltforvaltningsråd» og med skogrydding langs offentlige veier i forhold til elgpåkjørsler.