NAV Bodø har opplevd en fortsatt nedgang i antall brukere på sosialhjelp. Dette også blant brukere under 25 år. En høyere andel av de som gjennomfører kvalifiseringsprogrammet går ut i arbeid og utdanning.

I løpet av siste del av 2018 ble åpningstiden endret i forbindelse med ombyggingen av mottak og jobbsenteret. Mottak og jobbsenter brukes nå hver onsdag til ulik gruppeaktivitet med spesielt unge brukere som kontoret kaller inn. Aktivitetsplikten for sosialhjelpsbrukere står sentralt i NAV Bodøs virksomhet. Det samme gjør inkluderingsdugnaden for de unge, samt  innvandrere som står tilmeldt NAV.

Økonomi

NAV Bodø fikk et samlet mindreforbruk på vel 2 mill kr for den kommunale delen av NAV. I og med at kontoret er siste sikkerhetsnett i samfunnet vil forbruket over tid variere og være vanskelig å budsjettere. Bodø kommune har et stabilt godt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet. På slutten av året så kontoret imidlertid en viss økning i sosialhjelpsutgiftene.

Årsaksforklaringer kan være høyere strømutgifter, økte husleier for kommunal bolig samt innstramming/ endring i reglene for NAVs arbeidsavklaringspenger.

Personal

NAV Bodø har over flere år hatt en stabil personalsituasjon i kontoret med lavt sykefravær. Enkelte måneder ned på 2,8%. I gjennomsnitt for året ble sykefraværet 4,5% for hele kontoret, men for den kommunale andelen noe høyere. Samlet innehar kontorets rundt 107 kommunalt og statlige ansatte en høy kompetanse på oppfølging av tjenestemottakere, herunder også for det sosialfaglige området. 

Mål og resultater

En stabil drift over året med nedgang i antall brukere gav godt resultat for året. Det aller viktigste er at flest mulig brukere raskt har kommet seg videre i livene sine og over i egenmestring. 69% overgang til arbeid for arbeidssøkere vurderes å være en høy andel. I alt 275 brukere er formidlet ut i ordinært arbeid.   

 

Resultatindikator

Gjennomsnitt 2016

Gjennomsnitt 2017

Gjennomsnitt 2018

Mål

2018

Samlet antall mottakere av sosialhjelp pr. mnd.

466

443

429

< 450

Antall unge u/25 år på øk. sosialhjelp pr. mnd.

95

92

89

< 90

Andel KVP-deltakere til arbeid / utdanning

32,4 %

45,7 %

50,7 %

> 50 %

Sykefravær kommunalt ansatte

10,2 %

7,3 %

5,1 %

< 6,3 %