Helsekontoret har ansvaret for legetjenestene i kommunen. Tjenesten med 69 årsverk er kommunedekkende og gjelder for alle aldersgrupper. Virksomheten har også ansvar for legevakt, smittevern, kommunepsykolog for voksne, fengselshelsetjeneste og Krisesenteret i Salten og Bolig Nu. Virksomhetens totale drift er vurdert som stabil. Driften av Legevakten er spesielt stabil, mens det ved Rønvik legesenter har vært noe mindre aktivitet grunnet avvikling av tariffestede overlegepermisjoner. Aktiviteten har vært økende ved Krisesenteret i Salten.  

Økonomi

Målsettingen om å levere tjenester innenfor de vedtatte økonomiske rammebetingelser ble ikke nådd i 2018. Helsekontoret endte med et merforbruk på 2,28 mill kr. Økonomiutfordringene er spesielt knyttet til legevakten. Det var også et merforbruk ved Rønvik legesenter.

Personal

Det ble rekruttert 2 fastleger i 2018, en kommunal- og en privatavtale. Det er ansatt kommuneoverlege med særskilt ansvar for e-helse og digitalisering, samt samfunnsmedisin. Det er også tilsatt overlege ved Sølvsuper Helse- og Velferdssenter, samhandling/ kvalitet og utvikling og klinisk arbeid. På lik linje med øvrige virksomheter i kommunen er det utfordrende å rekruttere fagfolk. Konkurransen med spesialisthelsetjenesten og avlønning av sykepleiere har vært spesielt utfordrende. Forøvrig oppleves personalsituasjon i hovedsak som stabil. Helsekontoret har klart å holde det totale sykefraværet under måltallet på 6 %.

Mål og resultater

Målet er å gi innbyggerne mulighet til å velge mellom minimum 10 fastleger. Helsekontoret har ikke klart å levere på kravet, men det har i perioder vært mulig å velge blant flere fastleger. 

Det er et mål om at 80 % av telefonhenvendelser svares innen 2 minutter på legevakt og legekontor. Legevakten har klart målsetningen om å besvare alle telefonhenvendelser innen 2 minutter. Antallet avviksmeldinger er økt fra 2017 (72) til 2018 (105).

.

Avviksmeldinger fordelt på enhet i Helsekontoret.

Målet om tilstrekkelig tilgjengelig kapasitet blant fastlegene var utfordrende å opprettholde på et godt nivå gjennom hele året. Det ble innvilget tilskudd til utdanningsstillinger for å legge til rette for spesialisering av leger i allmennmedisin (prosjekt ALIS Nord) med 15,6 mill kr over statsbudsjettet. Bodø kommen er prosjekteier, og tilsatte i 2018 egen prosjektleder for ALIS Nord.

Nøkkeltall