Bodø kommune innfrir fremdeles retten til barnehageplass. Alle barn født før 1. desember 2017 tilbys barnehageplass i hovedopptaket. 

Både nasjonalt og lokalt er det lave fødselstall for 2018. For Bodø er det 521 barnefødsler i 2018, som betegnes som et historisk lavt fødselstall.

Med implementering av ny rammeplan, ny lovfestet pedagognorm og ny lovfestet bemanningsnorm er barnehagesektoren mer styrket i barnehagens formål og innhold både når det gjelder kvalitet og bemanning.  Med satsing på digitalisering, og barns miljø jobber sektoren målrettet.

Mangelen på barnehagelærere setter fokus på rekruttering. Barnehagesektoren med kommunale og ikke kommunale barnehager har mange dispensasjoner for å oppfylle lovkravet til pedagogisk personell.

Barnehagesektoren drifter kostnadseffektivt og går totalt med overskudd.

Barnehagene nådde ikke resultatmålet på 9 % sykefravær. Tross lavere barnetall ser vi at spesialpedagogisk hjelp i barnehagene øker.

Det spesialpedagogiske fagteam 0-6 år, som har lagt under barnehagekontoret ble fra 1.1.2019 organisert i barne og familieenheten.

Økonomi

Driftsresultatet for de kommunale barnehagene i Bodø viser et samlet overskudd på 1,2 mill kr. Av de i alt 18 barnehagene driftet kun 4 utover tildelt budsjettramme, hvorav bare én barnehage overskrider 2 prosent av bruttobudsjett.

Personal

Barnehagekontoret jobber for en barnehagesektor i Bodø. Kommunale barnehager og ikke kommunale barnehager samhandler om opptak, kompetanseheving og møtevirksomhet med et felles mål å utvikle og styrke barnehagesektoren.

Barnehagekontoret ha en bemanning på 3,5 årsverk samt en prosjektstilling inndekket av prosjektmidler.

Tall fra årsmelding 2018 viser at det ved utgangen av 2018 var totalt 302 barnehagelærere i kommunale og ikke kommunale barnehager. Antall barnehagelærere i grunnbemanning var
45,5 %.

Det er totalt 662,48 årsverk i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Bodø.

I kommunale barnehager var det totalt 123,4 barnehagelærere av totalt 278,07 årsverk. Dette utgjør 44 % av den totale bemanningen.

Barnehagelærermangelen er merkbar. Det er vanskelig å rekruttere til stillinger og det er mange søknader om dispensasjoner fordi barnehagene ikke får kandidater til ledige stillinger. Barnehagekontoret i samarbeid med HR jobber med tiltak.

Barnehagesektoren har tatt imot mange lærlinger i 2018.

Sektoren preges fremdeles av for høyt sykefravær. Tiltak settes inn i de barnehagene som over tid overstiger målet. Det er gledelig at det også meldes at barnehager som tidligere har hatt høyt sykefravær og har jobbet lokalt med fraværet nå er innenfor måloppnåelsen.  

Mål og resultater

Resultatmål - barnehage

  • Økonomi - alle barnehager har resultat innenfor 2% av bruttobudsjett
  • Sykefravær - det samlede sykefraværet overstiger ikke 9 %
  • Barnehageplasser - sektoren balanserer etterspørsel og kapasitet i alle bydeler. Målet kapasitet i den enkelte bydel innenfor 20 % av etterspørsel.
  • Bemanningsnorm - den vedtatte bemanningsnormen overholdes.
  • Pedagognorm - den til enhver tids lovfestede pedagognorm overholdes