Målgruppen for tjenesten er i hovedsak hjemmeboende over 18 år.

Tjenestemenyen til området omfatter forebyggende tjenester som tidlig innsats, rehabiliteringstjenester, og ulike typer helse- og omsorgstjenester. Tjenesteområdet består av Hjemmetjenesten Nord, Sentrum og Øst, Skjerstad/Furumoen, Rehabiliteringstjenesten og Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Det har vært stor etterspørsel etter tjenester i 2018. Til tross for fokus på å jobbe smartere (nye arbeidsformer), og bruk av velferdsteknologi er det en stor etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester og praktisk bistand. Antall vedtakstimer innenfor virksomhetene som er regulert av aktivitetsbasert finansiering (ABF) økte med 16 % i 2018.

Vikarbruk i form av ekstrahjelp og byrå har vært tatt i bruk for å møte veksten.  Det er et konstant press på alle deltjenestene innenfor rehabilitering, spesielt fysio- og ergoterapi hvor venteliste er en av hovedutfordringene. Innenfor hjemmetjenesten til Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus er etterspørselen større en kapasiteten, og det er venteliste også der for å få tjenester. Oppfølgingstjenesten har iverksatt arbeidsprosesser for å få på plass en modell som forbedrer og sikrer gode og helhetlige tjenester.

Trangboddhet i Hålogalandsgata 131 medførte at ruskonsulentene sammen med Housing First flyttet til nye lokaler i Speiderveien 4.

En felles utfordring for mange hjemmeboende med store hjelpebehov, enten de bor i egne private hjem eller bofelleskap er å ha en meningsfull hverdag gjennom tilrettelagt aktivitetstilbud/ møtesteder. Det er stor søknad til for få plasser i dagtilbudene i Bodø kommune. Samarbeidet med frivillige må videreutvikles for å understøtte arbeidet med at innbyggerne skal kunne bo hjemme i egen bolig lengst mulig.

Økonomi

Hjemmetjenestens resultat er i tråd med forventningene i T2/2018. De fleste virksomhetene leverer innenfor tilgjengelige budsjettmidler i 2018. For området som er finansiert gjennom aktivitetsbasert finansiering (ABF) er det et negativt effektivitetsavvik på 0,2 mill kr. Innenfor hjemmetjenesten er det organisatorisk også noen institusjonsplasser. Samtlige av disse viser et negativt resultat i 2018, noe som i stor grad er en konsekvens av kompetanse- og rekrutteringsutfordringen som tjenesten står ovenfor.

Personal

Hjemmetjenesteområdet er organisert i 6 virksomheter med til sammen 460 årsverk fordelt på 516 personer. Sykefraværet for området som helhet var 11,1% i 2018. Det er store variasjoner mellom virksomhetene.  Sykemeldte følges tett opp av ledere, og i samarbeid HR- kontoret.  Det har vært og er stor turnover av sykepleiere i ordinær hjemmetjeneste. Tjenesten klarer ikke å rekruttere sykepleiere inn i alle ledige stillinger, og i flere virksomheter konstitueres helsefagarbeidere i stillingene. Mangel på kompetanse, kombinert med høyt sykefravær, og bruk av vikarer genererer overtid og bruk av vikarbyrå i noen virksomheter. Det regnes ca ett år før nye medarbeidere er ferdig opplært og selvgående. Store behov for vikarer medfører slitasje for både fast helsepersonell og ledere.  Oppfølgingstjenesten og rehabiliteringstjenesten har ikke den samme utfordringen med rekruttering av helse- og sosialfaglig personell, men på slutten av året ble det merkbart at det også er få søkere på stillinger for ergoterapeuter.

Hjemmetjenesten Sentrum har vært pilot for heltidskultur. Godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledere medfører at det prøves ut turnus med lange vakter (delt dagsverk). Spesielt positivt er det at mer kjent personell er på jobb i helgene. Den økte ressursbemanningen som virksomheten fikk gjennom piloten er nå spist opp av vedtaksveksten, og virksomheten har igjen behov for innleie av vikarer. Antall helgestillinger er redusert med ca 50%, og den gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 77,58%.

For distriktene Skjerstad og Øst er det spesielt rekruttering av ferievikarer som er utfordrende. Bruk av vikarbyrå ble benyttet under ferieavviklingen. Liten tilgang på boliger for sommervikarer forsterker utfordringen ytterligere.

Alle virksomheter har pågående prosesser knyttet til 10-faktor medarbeiderundersøkelse. Lederne har sammen med medarbeidere identifisert forbedringsområder, og utarbeidet lokale mål og tiltak for å nå disse.

Mål og resultater

Målet for tjenesten er å levere gode trygge tjenester til den enkelte i tråd med lover og forskrifter, nasjonale- og lokale retningslinjer/beslutninger/vedtak. Tjenestene skal gi den enkelte mulighet til å leve et fullverdig liv preget av aktivitet og deltagelse lengst mulig i eget hjem. Målet om forbedring gjennom systematisk bruk av avviksmeldinger har medført at dokumentasjon som følger brukere inn og ut i spesialisthelsetjenesten er blitt betydelig bedre.