Rådmann Rolf Kåre Jensen

Rådmann Rolf Kåre Jensen

Årsregnskapet for Bodø kommune i 2018 viser et resultat i balanse (+/- 0). Netto driftsresultat er på -7,1 mill. kr og utgjør -0,2 % av brutto driftsinntekter. Statens anbefaling og kommunens vedtatte handlingsregel er et netto driftsresultat på 1,75 %.

Bodø kommune leverer gode tjenester, men det negative resultatet skyldes betydelig større forbruk på tjenesteproduksjon enn budsjettert. De to største produsentene av tjenester, «Oppvekst og kultur» og «Helse og omsorg» har et samlet merforbruk på 69 millioner kr.

Årets resultat bekrefter behov for å se på nivå og kvalitet på tjenester som leveres, og å tilpasse disse til kommunens tilgjengelige inntekter. Det er veldig viktig å lykkes med den planlagte driftstilpasningen for å kunne råde over egne midler samt sikre ønsket utvikling i tjenester og investeringer i tiden fremover. 

Trenger flere sykepleiere
Helse- og omsorgsavdelingen har over tid vært utsatt for et høyt endrings- og omstillingstrykk. Etter flere år med gode resultater fikk avdelingen et merforbruk på 40,16 mill kr i 2018. Rekrutterings- og kompetanseutfordringene er den største grunnen til overforbruket (bla med fortsatt høy vikarbruk).

I institusjonene og hjemmetjenesten vurderes nå mangel på sykepleiere som kritisk, og gir store driftsutfordringer. Det er satt i gang flere tiltak for å bedre rekruttering av sykepleiere og vernepleiere spesielt, og dette begynner å gi resultater.

Samhandlingsreformen har også medført flere og omfattende oppgaver for avdelingen. Trenden er at behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten reduseres, og overføres til kommunen. 

Det ble vedtatt ny kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2018-2030, det har ikke tidligere vært laget kommunedelplan for disse tjenesteområdene i Bodø kommune. Formålet med planen er å tydeliggjøre visjon, mål og strategier kommunen arbeider etter for å sikre gode velferdstjenester.

Stram økonomi for skolene og barnevernet
Grunnskolen går med et underskudd på 16,4 mill kr. En stor andel skyldes en inntektssvikt i forhold til budsjettet på Bodø voksenopplæring. Driften i 2018 har vært krevende for skolene og for grunnskolekontoret. 

Samtidig bygger og rehabiliterer kommunen flere skoler. Sentrale prosjekter som har hatt stor oppmerksomhet i 2018 er Tverlandet skole, Aspåsen skole, ny skole i Mørkvedbukta og Kjerringøy skole.

Barnevernet har fått god kontroll på fristbrudd i løpet av 2018. Men det er fortsatt utfordringer med høyt forbruk; noe en håper å få bedre styring på i 2019.

Byutvikling
2018 var et år med betydelige begivenheter innenfor byutvikling. ISOCARP-konferansen ble avholdt i Bodø, hvor byplanleggere fra hele verden var samlet. Bodø ble også kåret til «Årets Sentrum 2018», av Norsk sentrumsforening.

«Ny by – Ny flyplass» gikk inn i fase II da Stortinget vedtok flytting av Bodø lufthavn i 2017. I februar 2018 ble samarbeidsavtale mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune signert, og det ble etablert et nasjonalt program hvor de tre partene samarbeider om å realisere flyttingen.

Smart by satsingen fortsatte i 2018 med flere ambisiøse prosjekter og høye ambisjoner. Når vi snakker om nye smarte Bodø snakker vi om hele byen her og nå, ikke bare om det framtidige frigjorte byutviklingsarealet. Smarte Bodø handler om å skape en by som innbyggerne trives med å bo i, som lytter og involverer sine innbyggere, og som tar i bruk ny teknologi for å løse samfunnsutfordringer blant annet innenfor klima og miljøspørsmål.

Bylab Bodø
Bodø kommunes fremste satsing innenfor samskapning og innbyggerinvolvering heter Bylab Bodø. Bylab’en ble åpnet i Stormen bibliotek i april 2018 og er under kontinuerlig utvikling. Dette skal bli byens nye smeltedigel for innbyggerdialog, utprøving av nye tjenesteløsninger (eks innen velferdsteknologi) og samskapning i forbindelse med utarbeidelse av nye tjenestetilbud.

Borgerlig vigsel
1. januar 2018 ble ansvaret for borgerlig vigsel overført fra domstolene til kommunene. I Bodø kommune fikk ordføreren, varaordføreren og fem ansatte vigselsmyndighet, og et seremonirom ble innredet i kommunens lokaler i Moloveien 16 til denne nye oppgaven.

I løpet av 2018 viet kommunens vigslere i alt 91 ektepar. 77 av parene var bosatt i Bodø og 14 par kom fra andre kommuner. 

Gode tjenester
Totalt sett har Bodø kommune levert gode tjenester i 2018, og jobbet godt med flere store utviklingsprosjekter. Økonomisk leveres det på budsjett for totalbudsjettet, men det må gjøres driftstilpasninger på tjenestesiden i årene som kommer. Dette arbeidet er igangsatt, med politiske beslutninger og iverksetting fortløpende.