Institusjonsområdet har som målsetting å levere fleksible tjenester, som kjennetegnes av god kvalitet, omsorg og respekt, basert på kompetanse og etisk refleksjon.

Tjenesteområdet har 336 plasser fordelt på 261 langtidsplasser, 69 korttidsplasser, 6 kommunale akutte døgnplasser innenfor somatikk, og en kommunal akutt døgnplass innenfor psykiatri. Deler av dag/aktivitetstilbud til hjemmeboende eldre med til sammen 42 plasser er organisert innenfor institusjonsområdet. Bokollektivene i Gamle riksvei 18 og Kjøkkenvirksomheten hører også til institusjonsområdet. Tjenesteområdet har tilsammen 6 virksomheter, og 18 avdelinger.

Av resultatmål innenfor tjenesteområdet har det vært måloppnåelse innenfor Livsgledearbeidet. Det har vært en svak økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse, og økt bruk av avviksmeldinger i forbedringsarbeidet.

Økonomi

Institusjonsområdet hadde 17,4 mill kr i merforbruk ved årets slutt. Dette er 11,4 mill kr dårligere enn antatt i T2/2018. Innenfor institusjonsområdet er rekrutterings- og kompetanseutfordringene særlig store. Kjøp av byråtjenester ble ved årets slutt 16,6 mill kr. Dette er en økning på 6,8 millioner fra året før. Spesielt sommeren var kostbar for tjenesteområdet. Av de totale byråkostnadene for 2018 er 47,5% av disse generert i sommermånedene.

Personal

Institusjonsdriften har 456 årsverk i tillegg til 20 årsverk i kjøkkenvirksomheten.

Institusjonsområdet har utfordringer når det gjelde rekruttering av sykepleiere. Dette gjenspeiles i det økonomiske resultatet med et merforbruk.  Det jobbes systematisk med å utvikle medarbeiderskapet, gjennom 10 faktor og utviklingssamtaler. Sykefraværsoppfølgingen har stor oppmerksomhet ute i virksomhetene. Samlet sett hadde institusjonsområdet et sykefravær i 2018 på 9,2 %, som er noe over måltallet på 9 %.

Sølvsuper helse- og velferdssenter, som er pilot i heltidskulturprosjektet, hadde en økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse på over 7 %. Øvrige virksomheter har ikke måloppnåelse på dette resultatmålet.

Mål og resultater

Sentrum, Hovdejordet og Vollsletta sykehjem, ble Livsgledesertifisert i 2018. Mørkved og Stadiontunet ble resertifisert, og Furumoen og Langbølgen på Sølvsuper helse- og velferdssenter starter prosess mot sertifisering 2019.  Det er økt fokus på generasjonssamarbeid og det samarbeides med barnehager og grunnskole. Babybesøk er etablert! Dette og økt samarbeid med Frivillige organisasjoner følges opp av frivilligkoordinator i sykehjemmene. Fokus på livsglede i langtidsinstitusjonene bidrar til økt kvalitet og bevissthet rundt aktivitet og individuell tilrettelegging. Dette skaper engasjement blant beboere, pårørende, medarbeidere, frivillige og nærmiljøet.