Barneverntjenesten har ansvaret for å forvalte og innfri de forutsetninger som ligger i Barnevernloven. Denne loven med tilhørende forskrifter og regelverk gir til sammen et omfattende og detaljert rammeverk for kommunens ansvarsplikt for barn og unge i alderen 0-23 år.

Barneverntjenesten i Bodø overtok driften for Røst og Værøy i 2016. I 2018 ble det også inngått samarbeidsavtale med Steigen, og Bodø overtok driften av Steigen barneverntjeneste fra 1. september. Dette innebar overtakelse av personalansvaret for de fire ansatte som bor og arbeider i Steigen.

Etter pålegg fra myndighetene innførte barneverntjenesten døgnbemannet vakttjeneste. Det ble også igangsatt et vurderingsarbeid ift å inngå avtale om interkommunal barneverntjeneste med omkringliggende kommuner, der barneverntjenesten Bodø står for den daglige drift. Dette arbeidet sluttføres i 2019.

Barneverntjenesten har ulike myndighetskrav som skal oppfylles. Dette for å sikre barna rett hjelp til rett tid. Her under kan nevnes ansvar for å undersøke omsorgssituasjonen innen tre måneder fra melding er avklart, fire oppfølgingsbesøk pr år i fosterhjem, samt fire tilsynsbesøk pr år av tilsynsperson som skal se til at fosterhjem og barnevern følger fosterbarnet opp på forsvarlig måte.

Hovedprioritet i 2018 var som alltid å sikre ei drift innenfor de myndighetskrav som foreligger fra lovgivers side. Første halvdel av 2018 startet svært godt, med lavt sykefravær og lave brudd på myndighetskravene. Tjenesten var i en periode nede i 0 fristbrudd og 3 % sykemeldt fravær.

Økonomi

En annen hovedprioritet har vært å få full oversikt og kontroll på økonomien.

Økonomisk resultat var som ventet. Barneverntjenesten måtte bruke 13,5 mill ut over tildelt ramme. Dette har i hovedsak vært knyttet til økt behov for tiltak.

Personal

Ut over høsten opplevde vi en økning av sykefravær. Spesielt en seksjon ble hardt rammet. Dette medførte økning i fristbrudd og brudd på myndighetskrav. Det samlede tallet for sykefravær for 2018 ble 9,4 mot 8,3 i 2017 og 14,00 i 2016. Da det er ei utfordring å fortløpende erstatte syke ansatte med kompetente vikarer ble det i slutten av året mange vakanser. Det ble utlyst stillinger, intervju og tilsettingene skjedde i 2019.

Mål og resultater

Samlet sett ble 2018 ett godt år med det laveste tallet på fristoversittelser på mange år. Barneverntjenesten hadde undersøkelse og / eller tiltak på tett under 1000 barn i 2018. Barneverntjenesten fikk 548 bekymringsmeldinger i 2018. Ei økning på 10 % fra 2017. Det ble arbeidet med 523 undersøkelser. 76 gikk over frist, mot 126 i 2017. 462 barn fikk tiltak i 2018: 320 barn hadde tiltak i hjemmet og 142 hadde tiltak utenfor hjemmet.

Barneverntjenestens Ressursteam ga foreldreveiledning til 44 familier med til sammen 76 barn. Av disse ble resultatet at 68 barn kunne bli boende i hjemmet, mens 8 måtte plasseres på tross av tett veiledning til foreldrene.

Avdeling Bo & Nærmiljø hadde oppfølging og miljøterapi med døgntilbud til 43 ungdommer i 2018. Dette som alternativ til institusjon, og for å lære å klare seg selv.

På sine 95 feltøkter traff Utekontakten på 1773 ungdommer. De hadde individuell oppfølging med 75 ungdommer. I slutten av 2018 ble det fra politisk hold vedtatt å flytte Utekontakten over fra barneverntjenesten til Barne- og familieenheten.