Bodø kommune eier og forvalter om lag 279 000 m² bygningsmasse, inkludert ca. 49 000 m² boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak/AS inngår ikke i dette grunnlaget. Utbyggings- og eiendomsavdelingen (UE) forvalter og drifter ca. 230.000 m² av den totale bygningsmassen som har en markedsverdi på ca. 5 milliarder. Dette inkluderer barnehager, skoler, sykehjem/ helseinstitusjoner, idrettsanlegg, administrasjonsbygg og andre bygg. Forvaltning av boliger er ikke i UEs portefølje men ivaretas av Boligkontoret ved Helse og Omsorgsavdelingen (HO).

Økonomi

Avdelingen har i 2018 levert tilfredsstillende resultater ift. budsjettmål og bidratt positivt til kommunens regnskapsmessige resultat, med 1,7 millioner i mindreforbruk. Dette tilsvarer et budsjettavvik for UE på ca. 1,4%. Det positive avviket skyldes i hovedsak arbeid med driftstilpasninger og effektivisering.

Personal

UE hadde per 31.12.18 faste 155 årsverk, fordelt innenfor fagområdene FDVU, renhold, eiendomsforvaltning og utvikling, samt utbygging. Avdelingen har i 2018 videreført arbeidet med rekruttering av fremtidsrettet fagkompetanse når naturlige avganger oppstår, for å møte den økte kompleksitet i kommunens bygg, samt ytterligere profesjonalisering av avdelingens driftsorganisasjon.

Sykefraværet i 2018 endte på 4,5%, ned 1,9% fra 2017. 4,5% er godt innenfor avdelingens mål på 6% og historisk lavt i avdelingen. Resultat kommer av kontinuerlig fokus og oppfølging fra alle kontorer i avdelingen, samt at personale i 2018 har vært friskere.

Mål og resultater

Avdelingens resultatmål:

  • Økonomisk balanse i budsjett med effektiv utnyttelse av avdelingens ressurser
  • Fokus på lavt sykefravær med mål på 6% for 2018
  • Ytterligere profesjonalisere og digitalisere drift av kommunens bygg
  • Gjennomføre tiltak innen energieffektivisering
  • Sørge for kvalitet i utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter og en god overgang til ferdigstilte bygg til operativ drift
  • Sørge for en effektiv og god forvaltning av kommunens tomtearealer, herunder legge til rette for boligbygging