Barne- og familieenheten er en organisatorisk enhet som består av helsestasjon-, skole og migrasjonshelsetjenesten, ergoterapi- og fysioterapitjenesten, psykisk helsetjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

De ulike tjenesteområdene driftes innenfor gjeldende lover, forskrifter og faglige retningslinjer, men har som uttalt mål at man samlet sett skal styrke den tverrfaglige samhandlingen rundt barn, unge og deres familier med behov for koordinerte tjenester.

Enheten har både et forebyggende og helsefremmende ansvar, samt ivaretakelse av barn og unges behov for helsehjelp, behandling, re/habilitering, sakkyndig vurdering og spesial-pedagogisk bistand.  

Tjenestene i BFE er kommunedekkende. De gis delvis desentralisert på familiesentrene, i barnehagen, på skolen eller hjemme, og delvis sentralisert på Alsgården der mange av tjenesteområdene og ledelsen er samlokalisert. Alle tjenesteområdene tar imot studenter innenfor sin fagprofesjon.

BFE’s tjenester samarbeider tett med barnehage og skole både i individuelle saker og i faglig utviklingsarbeid, bl.a. i satsingen på «Inkluderende barnehage og skolemiljø» og «Helsefremmende barnehager og skoler». Det er etablert ulike gruppetilbud i skolen der de ulike tjenesteområdene bidrar med sin fagkompetanse bl.a. «Mestrende barn».

I 2018 var enheten særlig ansvarlig for utarbeidelse av ny Oppvekstplan.

Økonomi

Det samlede regnskapsresultatet for BFE viser et underskudd på 0,4 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak underfinansiering av driftsbudsjett, samt store investerings-behov knyttet til IKT-utstyr. Vakanser i stillinger har imidlertid bidratt til et mindre underskudd enn forventet.  

Personal

BFE er en enhet med høyt faglig kompetansenivå. Dette medfører store utfordringer når det gjelder rekruttering til kortere vikariater og ved sykefravær, som ofte resulterer i vakanser i stillinger og dermed redusert tjenestetilbud.

Enheten har et godt omdømme og rekrutteringsutfordringer knyttes til manglende utdannings-kapasitet og dermed tilgjengelig kompetanse på flere fagområder.

Dette gjelder spesielt innenfor helseprofesjonene jordmor, helsesykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Tidligere år har det også vært utfordrende å rekruttere spesialpedagoger på masternivå til PPT men siste året er det registrert flere kvalifiserte søkere i forhold til foregående år.

Mål og resultat

De ulike tjenesteområdene har utarbeidet egne mål i henhold til budsjett, basert på faglige prioriteringer. I stor grad lykkes man i å nå disse.

Oppvekstplanens målsetting er konkretisert i OK-avdelingens virksomhetsplan og videre i tjenesteområdenes egne aktivitets-/handlingsplaner. Resultat evalueres fortløpende.

På bakgrunn av spesialisthelsetjenestens innføring av pakkeforløp, er det et stort behov for å avklare ansvars- og oppgavefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten (BUPA) og kommunehelsetjenesten når det gjelder psykiske lidelser til barn og unge. Herav også dimensjoneringen av den kommunale helsetjenesten på dette området.

Nøkkeltall

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten følger tilnærmet Helsedirektoratets nasjonale anbefalte normtall (årsverk fagprofesjoner pr. barn/elev). Nye normtall er under utarbeidelse da de grunnet nye lovpålagte oppgaver ikke lengre oppleves å være samsvar med behovet.

Organisering og dimensjonering av migrasjonshelsetjenesten er under vurdering basert på nasjonale anbefalinger.

I henhold til KOSTRA-tallene er fysioterapi- og legetjenesten til barn og unge under-dimensjonert.

Fra 2020 blir både ergoterapeut og psykolog en lovpålagt helseprofesjon i kommunene, uten at det foreløpig er angitt normtall for tjenesteomfanget.