Miljøtjenesten har i 2018 hatt et stort fokus på implementering og videreføring av nødvendige strukturer og felles systemer. Miljøtjenesten har en samlet administrasjonen som har fordelt ansvarsområder på en annen måte enn tidligere. Virksomheten ser at dette grepet har ført til en mer effektiv bruk av de administrative ressursene, og vært utviklende for den enkelte medarbeider. Evalueringen utført etter to års drift ble gjennomført i 2018. Funnene viser at medarbeiderne enten er nøytrale eller positive til etableringen til en felles tjeneste. Dette tolkes slik at forarbeid og ivaretakelse underveis har sikret en god endringsprosess, som ikke har gitt negativt utslag for medarbeiderne. Funnene fra hver enkelt avdeling er tatt inn i arbeidet med 10-Faktor, og følges opp videre som et ledd i dette arbeidet.

For å sikre god kvalitet på tjenesten har virksomheten hatt økt fokus på primærgruppefunksjon, og hvordan den enkelte primærgruppe settes i stand til å ta fagansvar rundt den enkelte tjenestemottaker. Fokuset har vært på korrekt innhold i vedtak og tiltaksplan. For å sikre optimal bruk av kompetanse i fremtiden er det igangsatt et utviklingsarbeid i avdelingene i Kongens gate 14, hvor hovedmålsettingene er bruk av riktig faglig kompetanse til utførelse av tjenester og oppgaver til riktig tid. Et videre mål er at dette arbeidet skal bidra til hvordan virksomheten også bruker kompetansen på tvers i hele Miljøtjenesten, samtidig som tjenesten ivaretar målsettingen om færrest mulig tjenesteytere rundt den enkelte tjenestemottaker.

Økonomi

Årsresultatet for Miljøtjenesten er et merforbruk på 3,6 mill kr, noe som er 1,6 mill kr dårligere enn antatt i T2/2018. Resultatet forklares i hovedsak med reduserte inntekter i forhold til ressurskrevende brukere, samt avsetning av feriepenger som følge av «Avlasterdommen». Det har i 2018 vært Fylkesmannsavgjørelser som har hatt stor betydning for både organisering, rekruttering og økonomi i form av vedtak som omhandler brukers rett til å motta tjenester i selvstendig bolig selv med bemanning opptil 2:1.

Personal

Miljøtjenesten med 310 årsverk opplever utfordringer knyttet til rekruttering av vernepleiere og sykepleiere. Det er også reduserte søkerlister på helsefagarbeiderstillinger. Stipendordningen har så langt gitt tjenesten 10 kontrakter med hovedsakelig vernepleiere.

Vollsletta 10 er tjenestenes pilot i Heltidsprosjektet. Det er utarbeidet lokale handlingsplaner i hver avdeling. Dette har gitt positive resultater. Ved utgangen av 2018 erfarte virksomheten måloppnåelse på måltallene innen heltid, som i hovedsak skyldes endringer turnus og helgebelastning. Heltidskulturtillegget har vært brukt som motivasjonsfaktor.

I 2018 har det vært stor aktivitet knyttet til innføring av arbeidstøy. Det har vært relativt stort behov for tilpasninger av garderober og lagringsplass. Noen er i mål men flere steder må det arbeides videre med dette. Sykefraværet i 2018 var 8,17 %. Selv om sykefraværet er under måltallet på 9%, jobber virksomheten med å få det lavere.

Mål og resultater

En sentral målsetning i avdelingen er å øke kvaliteten på tjenesten gjennom å øke antall avvik. Utviklingen i Miljøtjenesten er positiv. Særlig fokus skal være på riktig bruk av kategori, tid for avvik og alvorlighetsgrad. Dette vil gi gode statistikker til bruk i kvalitetsarbeidet.