Miljøenheten har i dag to stillingshjemler, og er ansvarlig for forvaltning etter forurensningslovverket som er delegert til kommunen. Miljøenheten er første myndighetsnivå i forurensningssaker, og har den direkte kontakten med innbyggerne. Enheten har derfor en viktig oppgave for å ivareta helse, miljø og naturressurser i kommunen. Dette gjøres blant annet gjennom rådgivning, informasjon og saksbehandling i forurensningssaker tilknyttet avløp, massehåndtering, bygging og gravearbeid i forurenset grunn, nedgravde oljetanker, luftkvalitet og forsøpling.

I 2018 ble det utarbeidet klimaregnskap for Bodø kommunes samfunn og kommunen som virksomhet. Klima- og energiplan er rullert og ble sendt på høring februar 2019.

Mål og resultater

Av spesielle arbeidsoppgaver i 2018 kan det nevnes at en målestasjon for måling av luftkvalitet ble satt i drift, i henhold til pålegg fra Miljødirektoratet. Som et resultat av luftmålinger som viste høye verdier av svevestøv i perioder, initierte Miljøenheten et tett samarbeid med drift og produksjon samt Statens vegvesen, for å utrede mulige tiltak for bekjempelse av svevestøvproblematikk.

Videre er det etablert rutiner for å ha bedre kontroll på massehåndtering av både rene og forurensede masser. Dette har inkludert oppfølging av flere saker som involverer etablerte massetipper i kommunen, særlig opp mot avrenningsproblematikk. Miljøenheten har bidratt til iverksetting av prøvetaking av strøsand og gjenbruk av ren strøsand til allmennyttige formål. I forbindelse med utfasing av fyring med mineralolje har Miljøenheten intensivert arbeidet med befaringer og rådgivning knyttet til nedgravde oljetanker på private eiendommer. Miljøenheten har også jobbet med flere større og juridisk kompliserte forsøplingssaker.

To samarbeidsteam på tvers av avdelingene i kommunen er koordinert av Miljøenheten: Miljøteamet og deponigruppen. 

Ny by - Ny flyplass
I arbeidet med Ny by - Ny flyplass leverte Forsvarsbygg en tiltakssøknad på opprydding av PFAS til Miljødirektoratet, som miljøgruppen på Ny by ny flyplass ga innspill på ved høring. Bodø formannskap ga tilbakemelding på tiltakssøknaden spesielt tilknyttet nivå av opprydning og gjenbruk av masser. Miljøteamet deltok også i utarbeiding av strategier for opprydding på den delen av arealene som skal bli ny flyplass.

Sjunkhatten nasjonalpark
Det er levert en besøksstrategi for Sjunkhatten nasjonalpark. Omsøkte midler til oppryddingstiltak i verneområdene ble ikke innvilget. Likevel ble det plukket søppel i alle de kystnære verneområdene. Med unntak av Urdskar og Børvatn naturreservat er alle verneområdene kontrollert minst en gang.

Miljfyrtårn
Det er i 2018 sertifisert virksomheter i hele Salten som Miljøfyrtårn, i tillegg til arbeid med å få egne virksomheter resertifisert.

Vannområder
Bodø kommune er vertskommune i en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune. Avtalen omhandler vannområdene Sør-Salten, Nord-Salten og Skjerstadfjorden. Det er gjennomført problemkartlegging av fire vannforekomster i 2018 og rapport er levert. Det er også startet problemkartlegging i seks nye vannforekomster i Salten, arbeidet fortsetter videre i 2019. Kartleggingen finansieres med overvåkningsmidler fra Fylkesmannen i Nordland. Kartleggingen er prioritert i vannforekomster med utfordringer knyttet til spredt avløp.