Bodø kommune bosatte 81 av vedtatt 90 flyktninger, samt 29 familieinnvandrede i 2018. Differansen mellom 81 bosatte og 90 vedtaksplasser skyldtes lave ankomsttall, og ikke kommunens kapasitet til å bosette.

På grunn av lave ankomsttall startet prosessen med nedjustering av drift knyttet til enslige mindreårigavdelingen høsten 2018.

63 % av de 103 deltakerne som ble avsluttet i introduksjonsprogrammet gikk direkte over i arbeid og utdanning, inkludert overgang til grunnskole.

Bodø kommune var en av syv norske kommuner som i 2018 ble nominert til Bosetting og Integreringsprisen for sin innsatts med bosetting, kvalifisering og integrering av ny-ankommende flyktninger.

Økonomi

Avvik budsjett/regnskap med 5,8 millioner kroner.

Mindreforbruket på 5,8 millioner forklares primært med høyere inntekter enn stipulert, lavere kostnader til sosialhjelp og introduksjonsstønad, samt redusert aktivitet knyttet til enslige mindreårige flyktninger. I henhold til «Reglement for flyktningefondet» ble det avsatt 5,1 millioner kroner på fond.

Personal

Flyktningkontoret hadde 30 faste årsverk i 2018, samt tre prosjektstillinger knyttet til integreringsmottak.  Flere årsverk knyttet til enslige mindreårige ble holdt vakant grunnet usikkerhet i forhold til fremtidig anmodningstall og bosettingsbehov. Bosettingsbehovet for 2019 ble ikke avklart innen budsjettbehandlingen. Ved inngangen til 2019 var det fortsatt budsjettert med 30 årsverk, hvor av fem vakante årsverk knytta til enslige mindreårig. Konklusjon på videre ressursbehov gjøres I løpet av første tertial 2019.

Mål og resultater

Flyktningkontorets mål og resultater er forankret bl.a. i Kommuneplanens samfunnsdel, Virksomhetsplan for Flyktningkontoret, Økonomiplaner og budsjett, Bystyrets vedtak om bosetting av flyktninger i 2018 etter anmodning fra IMDi.