Teknisk avdeling (TA) består av seks kontorer; Byggesak, Byplan, Geodata, Forvaltning, Plan og utbygging, og Drift og produksjon. TA er viktig for by- og næringsutvikling som eksempelvis arealbruk, byggesaker, infrastruktur, drift av vei og idrettsanlegg, karttjenester, vann- og avløpsprosjekter, mm.. For å nå de utviklingsmål som kommunene setter seg er det viktig med gode og stabile fagmiljø med nok ressurser.

Økonomi

Regnskapet for 2018 viser et samlet mindreforbruk på 9,7 mill. Manglende korrigering for indirekte kostnader for selvkostområdene til rammeområde 8 gir et høyere mindreforbruk enn det som er korrekt. Korrigert for indirekte kostnader er reelt mindreforbruk 2,8 mill. Dette er et avvik mot budsjett på 3,5% og fremkommer på følgende områder:

 • Parkeringsinntektene ble høyere enn ventet og bidro til 0,5 mill. av mindreforbruket (vanskelig forutsigbarhet grunnet byggeaktivitet i sentrum)
 • Byplan bidro med 1 mill. som følge av inntekter fra ekstra plansaker for private
 • Lavere husleiekostnader for Sivilforsvaret bidro med et mindreforbruk på 0,5 mill. Dette er hensyntatt i framtidige økonomiplaner
 • Øvrig 0,8 mill. er i stor grad økt salg av tjenester til interne kommunale enheter og eksterne hos Drift og produksjon

Personal

Ved utgangen av 2018 hadde avdelingen 201 faste årsverk og er en avdeling med komplekse og sammensatte oppgaver. I en kommune i vekst og kontinuerlig utvikling oppstår det fort utfordrende personalsituasjoner på enkelte områder da det er behov for nøkkelkompetanse, bla. innenfor plan, jus, kommunikasjon og digital utvikling. Dette gjelder også sårbarhetsutfordringer ift. sykdom og ferieavvikling. I 2018 hadde avdelingen et sykefravær på 7,9% som er høyere enn avdelingens mål på 6,8%. Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig prosess, og i 2018 har det vært et fokusområde i avdelingen for å analysere arbeidsprosesser og tjenestekvaliteten for å tilrettelegge for en bedre organisasjon i framtiden.

Mål og resultater

Mål:

 • Sykefravær under 6,8%
 • Være en attraktiv og utviklende arbeidsplass
 • Levere mer enn forventet ved å yte det lille ekstra
 • Ta ansvar for helhetlig byutvikling
 • Fortsatt fokus på redusert sykefravær og økt trivsel
 • Effektivisering gjennom prosessinnovasjon og digitalisering
 • Forbedring av økonomioppfølging og rapportering

Resultat:

Det har vært stor aktivitet innen arealplanleggingen i 2018 og ny kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble ferdigstilt og vedtatt. Det er vedtatt 15 private reguleringsplaner i 2018 mot 9 forrige år.

Avdelingen v/Byplan har startet opp med flere større planarbeider i 2018 hvor bl.a. områderegulering for ny flyplass, kommunedelplan for ny bydel og interkommunal kommunedelplan for Skjerstadfjorden inngår. Avdelingen deltar i mange prosjekter og de mest sentrale er Bypakke Bodø, både pågående og fase to. Videre leder avdelingen prosjektet Smart transport og deltar i prosjektene ZEN, digitalisering og 3D-planer, utarbeidelse av boligprogram, Smartere transport, nettverk for byvekstavtaler, Byen og havna, samt Bylab Bodø.