Administrasjonsavdelingen har i 2018 arbeidet med og gjennomført flere store prosjekter som kommer til stor nytte i den kommunale hverdagen. Bodø kommune nærmer seg måltallet med 100 lærlinger i og med at vi har 93 aktive lærlinger i 2018.

Her er noen viktige milepæler:

  • Digitaliseringsstrategien for Bodø kommune med tilhørende retningslinjer ble ferdigstilt og legger føringene for videre digitaliseringsarbeid i kommunen.
  • Rådhusprosjektet har stått sentralt for å sikre samhandlingseffekter og forbedringer av tjenesteproduksjonen.
  • Lønnspolitisk plan er blitt et godt og solid dokument og førte til en god gjennomføring av lønnsforhandlingene.
  • 10-faktor ble gjennomført med en svarprosent på 80, og oppfølgingsarbeidet er godt i gang. 10-faktor implementeres i lederavtaler, måldokument og jobbes med i etablerte arbeidsmiljøgrupper i hele organisasjonen.
  • Omfattende og grunnleggende utviklingsarbeid for publisering av nye portal er gjennomført.
  • Dokumentasjonssenteret og servicekontor har prioritert opplæring i Elements, økt digitalisering, samt bruk av svar inn og svar ut.
  • I 2018 har kommunen revidert det overordnede beredskapsplanverket, herunder helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), overordnet beredskapsplan, samt oppfølgingsplan for det helhetlige og systematiske samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen.
  • For kommuneadvokaten økte antallet barnevernssaker noe, og det har også vært en økning i antallet forespørsler om rådgivning.
  • IKT plattformen ble betydelig oppgradert i 2018, noe som har ført til bedre stabilitet og responstid for kommunens brukere, spesielt gjelder dette for de kritiske fagsystemene på helse og omsorg.

Økonomi

BeskrivelseRegnskap 2018Reg budsjett 2018Avvik 2018
AA FELLES2 473 9292 799 600325 671
KOMMUNEADVOKAT1 938 5041 882 800-55 704
DIGITALISERING OG IKT41 730 72937 211 200-4 519 529
HR32 396 67031 730 700-665 970
LÆRLINGER11 984 71611 751 400-233 316
KOMMUNIKASJON23 373 44322 512 600-860 843
SUM113 897 990107 888 300-6 009 690

Personal

Måltallet for sykefraværet internt for Administrasjonsavdelingen var på 4,5 %. Dette målet ble ikke nådd, og fraværet for avdelingen endte totalt på 6,9 %. HR-kontoret har en aktiv og sentral rolle for å øke nærværet i hele kommunen. Det har derfor i 2018 fortløpende vært igangsatt og gjennomført omfattende tiltak for å få redusert sykefravær, herunder jevnlige opplæringstiltak der det blant annet har vært fokus på den betydning trivsel og meningsfylt arbeid har for jobbnærvær.

Det er etablert et felles AMU for AA, ØF og NU i 2018, med tilhørende miljøgrupper.

Mål og resultater

 

HR
I 2018 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse i hele kommunen med nesten 80 i svarprosent. I en nasjonal sammenligning ligger Bodø kommunes skår på gjennomsnittet.

Rådhusprosjektets OU-del
Hovedaktivitetene i prosjektet har vært valg av arbeidsplasskonsept, innplassering av enheter og møblering. For å nå målsettingene om økt samhandling, modernisering og effektivisering, gjennomføres det et eget lederutviklingsprogram med tittelen ”Ledelse i åpenhet”. Tema i 2018 var endringsledelse. Det har også vært gjennomført verksted for alle medarbeiderne. De fleste enhetene som skal inn i Rådhuset har hatt en uke i øvebasen på Vollen for å forberede seg på nye arbeidsformen, og evalueringene derfra har vært en viktig brukerstemme inn i prosjektet.

«Slik gjør vi det i Bodø» er slagordet vi jobber etter for å få på plass retningslinjer og reglement som skal gi lik praksis. Dette jobber administrasjon og tillitsvalgte med i fellesskap.