Tildelingskontoret er helse- og omorgsavdelingens forvaltningskontor og kommunens koordinerende enhet.

Kontoret fattet i 2018 6100 vedtak, hvorav 77 var avslag. Rollen som kommunens koordinerende enhet medfører deltakelse i et stadig økende antall arbeidsgrupper og ulike innovasjonsprosjekter, der det er behov for Tildelingskontorets kompetanse og funksjon. Det har også vært en økende etterspørsel etter kontorets deltakelse i ulike nettverk, som KS pasientforløp både i fht somatikk og psykiatri, samt ulike interne og eksterne samhandlingsfora og møter. Økende kompleksitet krever grundigere kartlegging for å sikre rett tjeneste til rett tid og av rett varighet. Koordinerende kreftsykepleier er flyttet til Tildelingskontoret som følge av endring av kreftomsorgsmodellen i Bodø kommune.

Økonomi

Tildelingskontoret hadde ved årets slutt til 13,3 mill kr i merforbruk. Dette er 10,3 mill kr dårligere enn forventet prognose i T2/2018. Resultatet forklares i all hovedsak med et aktivitetsavvik innenfor ABF-området på 10,4 mill kr, samt økte utgifter forbundet med eksterne avtaler, og overliggerdøgn tilknyttet Nordlandssykehuset HF.

Personal

Tildelingskontoret har 23,3 årsverk fordelt på 24 ansatte. Av disse er 17,8 årsverk tilknyttet saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester. Kontoret har behov for flere saksbehandlerstillinger for å ivareta sine oppgaver. Dette gjelder i forhold til vurderinger, kartlegginger, revurderinger, samhandling, kvalitet og fag. I en tjeneste som er i vekst vil oppgavene fortsette å øke selv om arbeidsprosesser endres og effektiviseres. Kontoret er i stor grad avhengig av å møte bruker og pårørende i eget hjem for å kunne gjøre de riktige kartlegginger og vurderinger. Tildelingskontoret har et mål om sykefravær på 6%, og hadde i 2018 sykefravær på 3 %. Det tilrettelegges for den enkelte på arbeidsplassen. I tillegg er det lagt til rette for fleksibelt bruk av hjemmekontor.

Mål og resultater

Tildelingskontoret har satt mål for ulike saksbehandlingstid, og oppfyllelse av vedtak. Saksbehandlingstid på helsehjelp og korttidsplass plass skal være under 14 dager, og langtidsplass i institusjon skal være under 30 dager.  Oppfølging er utfordrende da fagsystemet i altfor stor grad mangler «påminnelser/korrigeringer» ved manglende eller feil i registreringer. Det vurderes likevel å være akseptable resultat innenfor valgte måltall, bortsett fra vedtatt garantitid på godkjenning til langtidsplass. Avvik på 2 måneders garantien skal være under 5% etter måltallet. Dette var i 2018 på 32%. Årsak til dette er sammensatt, men vurderes i hovedsak å være mangel på heldøgns bofellesskap og langtidsplasser for å innfri innvilgede vedtak.