2018 ble første året der Bodø Kommunes boliger og BKBS boliger (Bodø kommunale boligstiftelse) hadde vært sitt budsjett. En del utfordringer knyttet til fakturabehandling har det vært, men det har gått seg til i løpet av året. Det har vært to saker til politisk behandling som vil påvirke boligdriften i fremtiden. Det er vedtatt et nytt husleieprinsipp, og innført kommunal bostøtte til leietakere i døgnbemannet botilbud. Saksbehandling og tildeling av boliger ligger på samme nivå som tidligere år. 

Økonomi

Kontoret hadde et overforbruk på 5,9 mill kr, noe som ble 0,7 mill kr mer enn forventet. Tidligere års faste kostnader ble overført boligkontorets budsjett. Samtidig gav flere års nedskriving av utestående krav mot tidligere leietakere driften et stort merforbruk. Faste kostnader er redusert i 2019, og kontoret forventer igjen et positivt resultat i 2019. 

Personal

Boligkontoret har 13 årsverk og 14 medarbeidere. Sykefraværet på 10% var over måltallet på 6% grunnet flere lange ikke arbeidsrelaterte sykefravær i 2018.  I løpet av året har virksomheten gjort en del forberedelser i forhold til innflyttingen i nytt rådhus der kontorer er erstattet med kontorlandskap.

Mål og resultater

Boligkontoret har som mål at alle søknader skal behandles innen 4 uker. I 2018 mottok boligkontoret 460 søknader.  Av mottatte søknader var det 131 søknader om fornyelse av leieforholdet. Av disse ble 127 innvilget. Dette tyder på at det er flere av beboere som har behov for kommunal bolig over flere år. Det ble signert 174 leieavtaler med nye leietakere. Ved årets slutt ble det registrert 114 personer på venteliste.

Det ble i løpet av 2018 tatt ut 25 begjæringer om tvangsfravikelse. Av disse ble 8 tvangsfravikelser gjennomført.