Bodø kommune har tre kommunale foretak (KF):

De kommunale foretakene er hybrider i selskapsformen. De foreslår tjenesteyting innenfor et bredat spekter av tjenester, men er gitt en mer selvstendig rolle innenfor kommunen enn de tradisjonelle tjenesteenhetene. De kommunale foretakene utgjør samme rettssupjekt som Bodø kommune. Det vil si at kommunen hefter ved alle forpliktelser og konsekvenser både økonomisk og rettslig som oppstår som følge av KFene sin drift. Disse er imidlertid utstyrt med egen daglig leder rapporterende til et styre, som så svarer ovenfor Bystyret.