I dette kapitlet presenteres økonomiske nøkkeltall for Bodø kommune. Tallene er basert på foreløpige tall for 2018 fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Endelige og reviderte tall for 2018 publiseres 15. juni 2019.

 

Bodø

2015

2016

2017

2018

Mål

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

1,1 %

2,2 %

2,0 %

-0,2 %

1,75 %

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

0,8 %

1,9 %

3,2 %

5,2 %

3,00 %

Brutto renter og avdrag i % av driftsinntekter

9,0 %

8,4 %

7,7 %

7,6 %

11,00 %

Netto lånegjeld* i % av driftsinntekter

88,9 %

89,0 %

93,2 %

102,9 %

85,00 %

 

Tallene over viser kommunens nøkkeltall i form av de vedtatte handlingsreglene. Tallene er ikke konserntall, og kan derfor avvike fra tall hos SSB.

Netto driftsresultat (omtalt som resultatgrad i handlingsreglene) er et av de viktigste nøkkeltallene i kommuneverden. Dette tallet viser hvor mye kommunen har igjen før bruk/avsetning til fond. En anbefaling er at kommunene bør ligge på 1,75 % over tid, for da kan kommunen få satt midler av på fond til egenkapital investeringer eller andre satsninger. 2016 og 2017 var to gode år for kommunen, regnskapet for 2018 viser at netto driftsresultatet havnet på -0,2 %. I henhold til anbefalingen er dette 79,4 mill. kr for lavt. Dette betyr at det ikke ble gjort avsetninger som styrker kommunens økonomi i 2018 samlet sett.

Disposisjonsfondet (omtalt som fondsgrad i handlingsreglene) kommer styrket ut i 2018 da avsetningene er betydelig større enn bruken i løpet av året. Dette skyldes at det ble gjort avsetninger i forbindelse med regnskapssaken for 2017, samt at det er satt av midler til næringsfond, boligfond og premieavviksfond. Kommunens regnskapsresultat for 2018 medførte likevel at 37 mill. kr av planlagte avsetninger måtte strykes i henhold til regnskapsreglene.

Nøkkeltallet brutto renter og avdrag (omtalt som gjeldsbelastningsgrad i handlingsreglene) går noe ned i 2018, fra 7,7 % til 7,6 %. Dette selv om kommunens samlede utgifter til renter/avdrag gikk opp fra 2017 til 2018 med 4,9 mill. kr. Dette skyldes at driftsinntektene økte med hele 127,4 mill. kr i samme periode. Nøkkeltallet viser hvor mye av inntektene som går med på å dekke kommunens rente- og avdragsutgifter på lån. Øker nøkkeltallet, vil det medføre at mindre ressurser er tilgjengelig til tjenesteproduksjonen.

Netto lånegjeld (*langsiktig gjeld korrigert for utlån og ubrukte lånemidler, og omtalt som gjeldsgrad i handlingsreglene) viser en solid økning i perioden 2015-2018. Dette skyldes at kommunen har hatt en offensiv investeringsplan, der mye er lånefinansiert. Kommunen har lite egenkapitalfinansiering. Investeringsplanen i økonomiplan 2019-2022 viser ingen kursendring, og dette nøkkeltallet vil mest sannsynlig stige ytterligere.