Helse- og omsorgsavdelingen tilbyr et mangfold av tjenester som i hovedsak er hjemlet i lover og forskrifter. Tjenestene er i hovedsak vedtaksbetinget, og tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig.  Helse- og omsorgsavdelingen vurderes etter sine målsettinger å levere tjenester av god kvalitet innenfor gjeldende lovverk.

Prosjekt Smart Helse 2035 ble vedtatt av bystyret i 2019. Formålet med prosjektet er å legge en langsiktig plan for å møte fremtidens utfordringer innenfor helse- og omsorgssektoren i Bodø kommune. Flere drivere får stor innflytelse på utformingen av helse-, og omsorgstjenesten fremover.

Den demografiske utviklingen med en større andel eldre innbyggere vil etter hvert gi flere mulitisyke, og behov for flere helse- og omsorgstjenester. Færre i yrkesaktiv alder tilsier kamp om arbeidskraften med de rekrutteringsutfordringene dette medfører. Oppgaveskyven fra spesialisthelsetjenesten til kommunen medfører ansvar for nye oppgaver. Den teknologiske utviklingen må følges. Alt dette må håndteres innenfor en økonomisk bærekraftig ramme.

For å sikre tilrettelegging for en mest mulig effektiv drift av det tjenestetilbudet avdelingen leverer vil organisering og utforming av fremtidens helse- og omsorgstjenester bli stadig viktigere. Prosjektet skal lede ut i plan for utvikling av helse- og omsorgstjenester, eiendommer til helse- og omsorgsformål, og plan for rekruttering og stabilisering av kompetanse frem mot 2035.

Økonomi

Utfordringer knyttet til rekrutterings- og kompetanseutfordringer er den største medvirkende faktoren til det økonomiske resultatet til helse- og omsorgsavdelingen i 2019. Det er brukt 30 mill. kr. til kjøp av vikartjenester, som er en økning på 9,2 mill. kr fra 2018. Videre har overtidskostnadene, som har en sterk sammenheng med dette økt med 1,9 mill. kr fra året før.

Avdelingen har opplevd en vekst i etterspørselen etter kommunale tjenester. Dette merkes særlig innen området aktivitetsbasert finansiert (ABF). Her er det et aktivitetsavvik på 20,1 mill. kr for 2019.

HO-øvrig viser et merforbruk på 9,3 mill. kr. Dette er dårligere enn antatt i prognosen ved T2/2019. Resultat forklares med at avdelingen ikke har lykkes med å iverksette 2% underskuddsdekning for 2019, samt hatt en forsinket effekt av driftstilpasninger i 2019.

Tabellen nedenfor viser hvordan resultatet fordeler seg på de ulike områdene innen helse- og omsorgsavdelingen.

Økonomisk resultat
OmrådeRegnskap 2019Budsjett 2019Resultat 2019
HO ØVRIG22 06112 766-9 295
INSTITUSJONER349 742332 306-17 436
HJEMMETJENESTEN270 800272 5801 780
MILJØTJENESTEN246 764251 5304 766
TILDELING143 051109 762-33 289
HELSE81 58379 463-2 120
NAV91 47293 5922 120
BOLIGTJENESTEN2 8231 576-1 247
Sum1 208 2951 153 575-54 720

Personal

Helse- og omsorgsavdelingen har totalt 1329 årsverk fordelt på 1870 medarbeidere. Avdelingens ansatte og deres kompetanse er den viktigste ressursen Bodø kommune har for å gi gode tjenester. Helse- og omsorgsavdelingen har over flere år slitt med å rekruttere sykepleiere og vernepleiere til helse- og omsorgstjenestene. I institusjonene og hjemmetjenesten har mangelen på sykepleiere over tid vært vurdert som kritisk. Dette gir store driftsutfordringer.

Avdelingen har et stort fokus på ivaretakelse av medarbeidere og alle virksomheter arbeider for at alle skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Alle virksomheter rullerer årlig sine HMS handlingsplaner, og det arbeides målrettet med tiltak. Avdelingen har mange avvik som går på vold og trusler mot medarbeidere. I 2019 ble denne utfordringen definert som satsingsområde i avdelingen. ROS analyser gjennomføres og tiltak iverksettes.

Mål og resultater

Bodø kommune skal sørge for at befolkningen som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette spenner vidt og omfatter å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.  Trenden etter samhandlingsreformen har over tid vært at behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten reduseres. Kommunen tillegges mer ansvar, og må tilpasse sine tjenester til dette faktum med de økonomiske konsekvenser dette medfører.

Av målsettinger i budsjett/økonomiplan 2019-2022 fremgår det at helse- og omsorgsavdelingen har som mål å levere tjenester av god kvalitet innenfor gjeldende lovverk, og økonomiske rammebetingelser som er vedtatt av bystyret.

Nøkkeltall

.
NøkkeltallEnhetBodøKostragruppe 13Landet uten Oslo
2018201920192019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger kr25 63127 26926 45728 727
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger årsverk279,9288,7294,6313,6
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter prosent31,232,131,932,4
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanningprosent79,781,277,377,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenesterårsverk0,54......
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenesterprosent25,3......
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år prosent59,3......
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem prosent11,8......
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc prosent10010090,390,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon kr4 213000
Andel private institusjonsplasser prosent003,55,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjemtimer0,66......
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbudprosent0000
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifterprosent5,56,24,64,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere årsverk9,810,610,911,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere årsverk11,312,19,29,7