Teknisk avdeling (TA) har i 2019 vært igjennom en omorganiseringsprosess. Resultatet er en organisasjon som går fra seks til fire kontor; Bygg og miljø, Byutvikling, Byteknikk, og Vann og Avløp. TA er viktig for by- og næringsutvikling som eksempelvis arealbruk, byggesaker, infrastruktur, drift av vei og idrettsanlegg, karttjenester, vann- og avløpsprosjekter, mobilitetsløsninger, mm.. For å nå de utviklingsmål som kommunene setter seg er det viktig med gode og stabile fagmiljø med nok ressurser.

Avdelingen har i 2019 levert godt på både kvalitetsmål og økonomiske mål.

Økonomi

Avdelingens regnskap for 2019 viser et samlet mindreforbruk på 1,7 mill. Avviket fra budsjettet fordeler seg på:

  • 4,4 mill mindreforbruk på driften
  • 2,7 mill merforbruk på selvkostområdene med 100% selvkost

Avviket totalt sett mot budsjett er på 2,0% og skyldes i hovedsak:

  • Høyere parkeringsinntekter enn budsjettert (vanskelig forutsigbarhet grunnet byggeaktivitet i sentrum)
  • Byplan bidro med 0,6 mill. som følge av forskuttering av konsekvensutredning fra Avinor
  • Redusert aktivitet ved gartneriet har gitt effektiviseringsgevinster
  • 0,6 mill. kostnader relatert 2019 for MS Helligværs verkstedopphold ble ved en feil ikke belastet 2019
  • Bruk av veivedlikeholdsfond første halvår som følge av estimert dyrere vinterdrift. Estimat for andre halvår noe overestimert og bidrar til positivt avvik.

Personal

Ved utgangen av 2019 hadde avdelingen 206 faste årsverk og er en avdeling med komplekse og sammensatte oppgaver. I en kommune i vekst og kontinuerlig utvikling oppstår det fort utfordrende personalsituasjoner på enkelte områder da det er behov for nøkkelkompetanse, bla. innenfor plan, jus, kommunikasjon og digital utvikling. Dette gjelder også sårbarhetsutfordringer ift. sykdom og ferieavvikling. I 2019 hadde avdelingen et sykefravær på 4,97% som er nedgang fra 7,64% i 2018. Dette er betraktelig lavere enn avdelingens mål på 6,8%. Avdelingen har i 2019 vært igjennom første fase i en omorganiseringsprosess som har resultert i en reduksjon av antall kontorer fra 6 til 4. Dette vil bidra til å bygge opp og videreutvikle fagmiljø som gjør avdelingen til en attraktivt og utviklende arbeidsplass. Prosessen med omorganisering vil fortsette i 2020.

Mål og resultater

Kompleksiteten og volumenet av tjenester som leveres i Teknisk avdeling reflekteres også gjennom statistikken av antall henvendelser til Bodø Kommune som viser at omtrent halvparten er relatert tekniske tjenester. Avdelingen prosjekterer og gjennomfører flere prosjekter innenfor vei, vann og avløp som bidrar til framtidsrettet byutvikling med fokus på miljø og trafikksikkerhet - Herunder også Bypakke Bodø hvor hovedfokus er kollektivtransport, gang/sykkel, og trafikksikkerhet.