Barne- og familieenheten (BFE) er en organisatorisk enhet som består av Helsestasjon-, skole og migrasjonshelsetjenesten, Ergoterapi- og fysioterapitjenesten, Psykisk helsetjeneste, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Spesialpedagogisk fagteam og Utekontakten. De to sistnevnte tjenesteområdene ble inkludert i enheten i 2019.

Tjenesteområdene driftes innenfor gjeldende lover, forskrifter og faglige retningslinjer, og har som uttalt mål at man samlet sett skal styrke den tverrfaglige innsatsen rundt barn, unge og deres familier med behov for koordinerte tjenester.

Enheten har et bredt ansvarsområde som omfavner forebyggende og helsefremmende tiltak, ivaretakelse av barn og unges behov for helsehjelp, behandling, re/habilitering, sakkyndig vurdering, organisasjons-/systemutvikling, språkvansker, spesialpedagogisk bistand samt oppsøkende sosialfaglig innsats.  

Tjenestene er kommunedekkende. De gis delvis desentralisert på helsestasjonene/ familiesentrene, i barnehagen, på skolen eller hjemme, og delvis sentralisert på Alsgården der mange av tjenesteområdene og ledelsen er samlokalisert. Alle tjenesteområdene tar imot studenter innenfor sin fagprofesjon.

BFE samarbeider tett med barnehage og skole både i individuelle saker og i faglig utviklingsarbeid, bl.a. i satsingen på «Inkluderende barnehage og skolemiljø» og «Helsefremmende barnehager og skoler».

I tillegg til individuell oppfølging av barn/unge og deres familie, er det etablert ulike gruppebaserte lærings- og mestringstilbud.

Det har i 2019 vært satset på økt foreldrestøttende arbeid samt velferdsteknologiske løsninger for å fremme selvstendighet i deltakelse på fritidsaktiviteter.

Økonomi

Det samlede regnskapsresultatet for BFE viser et underskudd på 0,6 millioner kroner. Spesialpedagogisk fagteam har et merforbruk på 5 millioner knyttet til økt grunnbemanning i barnehagen som følge av vedtak om spesialpedagogisk bistand. Gjeldende praksis og nivå på dette arbeidet vil bli vurdert. Vakanser i stillinger og forsinkelse i tilsettingsprosesser i hele BFE har bidratt til å dekke inn dette merforbruket.

Nasjonal satsing på styrking og videreutvikling av helsestasjon- og skolehelsetjenesten ga i 2019 Bodø kommune 7 millioner i øremerkede midler fra Helsedirektoratet.

Personal

BFE har totalt ca. 140 årsverk og er et høykompetansemiljø. Dette medfører store utfordringer når det gjelder rekruttering til kortere vikariater og sykefravær.  

Enheten har et godt omdømme og har lite rekrutteringsutfordringer når det gjelder faste stillinger. Noe innenfor helseprofesjonene helsesykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Tidligere år har det vært utfordrende å rekruttere spesialpedagoger på masternivå til PPT men siste året har det vært godt kvalifiserte søkere.

Mål og resultat

De ulike tjenesteområdene har utarbeidet egne mål i henhold til budsjett, basert på faglige prioriteringer. I stor grad lykkes man i å nå disse.

Oppvekstplanens målsetting er konkretisert i OK-avdelingens virksomhetsplan og videre i tjenesteområdenes egne aktivitets-/handlingsplaner. Resultat evalueres fortløpende.

På bakgrunn av spesialisthelsetjenestens innføring av pakkeforløp, er det et stort behov for å avklare ansvars- og oppgavefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten (BUPA) og kommunehelsetjenesten når det gjelder psykiske lidelser til barn og unge. Herav også dimensjoneringen av den kommunale helsetjenesten på dette området.