I «Ny By Ny Flyplass» prosjektet er det jobbet med de ulike problemstillingene i tett samarbeid med øvrige partnere Avinor og Forsvarsbygg. Avinor fullførte på vårparten sitt skisseprosjekt og presenterte sine planer for «Nye Bodø Lufthavn», og Bodø kommune sluttet seg til anbefalt utbyggingsalternativ. Dette har siden vært underlagt en ekstern kvalitetssikring, og Avinor har startet sitt forprosjektet for flyplassutbyggingen.

Økonomi

Prosjektet hadde i 2019 et mindreforbruk på 1,2 mil.kr. Skyldes i all hovedsak tidsforskyvning av noen arbeidsoppgaver/utredninger til 2020. 

Personal

Ved utgangen av 2019 er ca 10 årsverk knyttet direkte opp mot prosjektet. I tillegg er en rekke medarbeidere indirekte engasjert i kommuneadministrasjon.

Mål og resultater

  • Fremskaffe totale kostnader for flytting og bygging av ny lufthavn, samt få på plass fullfinansiering. Herunder å få på plass en økonomisk gjennomføringsmodell for lokalt bidrag.
  • Utarbeide plan – og prosjektgrunnlag ny flyplass som resulterer i vedtak om områdeplan i 2019, oppstart og gjennomføring av Avinors forprosjekt i 2019 og gjennomføring av planarbeid for adkomstløsning (Statens vegvesen).
  • Få på plass plangrunnlag ny bydel (starte arbeidet med utarbeidelsen av en ny kommunedelplan, KDP i 2018 med sikte på vedtak juni 2022).
  • Fastsette juridiske og økonomiske rammebetingelser for miljøoppryddingen.

 

Etter søknad innvilget Miljødirektoratet første tiltaksplan fra Forsvarsbygg for miljøoppryddingen knyttet til PFAS forurensing. Kartlegging av videre forurensing og tillatelser har pågått gjennom hele året blant annet utredning vedrørende eget deponi for forurensede masser inne på flyplassområdet.

Hovedfokus gjennom 2019 har vært å få til en avklaring på finansieringsmodell for partene for byggingen av den nye lufthavnen. Med hjelp av regjeringsadvokaten ble det på høsten definert og besluttet en løsning for hvordan transaksjoner kan foregå mellom partene, hvilke prinsipper som langt på vei skal legges til grunn, og hvordan dette kan håndteres i det kommunale regnskapet. Det har siden da vært jobbet videre med denne løsningen for ytterligere å detaljere denne samt etter hvert bli konkret på beløpsstørrelser.

Det ble også i 2019 besluttet at aksjeselskap skal brukes som selskapsform for eiendomsselskapet som vil opprettes med formål å kjøpe, utvikle og selge eiendommer på det nye byutviklingsarealet. Det har videre gjennom høsten vært jobbet med å invitere Nordland Fylkeskommune inn på eiersiden blant annet i form av utvikling av vedtekter for selskapet og intensjonsavtale/midlertidig aksjonæravtale, mellom partene.

Områdeplanen for nye Bodø lufthavn ble vedtatt i 2019, og arbeidet med kommunedelplan for ny bydel er godt i gang. Denne vil vedtas i 2022. Det er inngått avtale med tre nasjonale og internasjonale arkitekt- og planleggingsmiljøer som våren 2020 skal levere sine forslag til hovedstrukturer, inndeling, innhold/funksjoner og utbyggingsrekkefølge.

Planlegging av ny adkomstløsning til ny lufthavn er startet under ledelse av Statens vegvesen, der Bodø kommune er tett involvert. Statens vegvesen har også ansvar i samarbeid med øvrige statlige transportetater for å levere en konseptvalgutredning for transportløsninger, der også muligheter for nytt havneavsnitt og jernbanetilknytning utredes. Bodø kommune deltar i styringsgruppen i dette arbeidet som skal leveres mai 2020.