Bodø kommune eier og forvalter om lag 300 000 m² bygningsmasse, inkludert ca. 49 000 m² boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak/AS inngår ikke i dette grunnlaget. Utbyggings- og eiendomsavdelingen (UE) forvalter og drifter ca. 252.000 m² av den totale bygningsmassen som har en markedsverdi på ca. 6-7 milliarder. Dette inkluderer barnehager, skoler, sykehjem/ helseinstitusjoner, idrettsanlegg, administrasjonsbygg og andre bygg. Forvaltning av boliger er ikke i UEs portefølje, men ivaretas av Boligkontoret ved Helse og Omsorgsavdelingen (HO).

Avdelingen har i 2019 levert godt på både kvalitetsmål og økonomiske mål.

Økonomi

Avdelingen har i 2019 levert tilfredsstillende resultater ift. budsjettmål og bidratt positivt til kommunens regnskapsmessige resultat, med 3,85 millioner i mindreforbruk. Dette tilsvarer et budsjettavvik for UE på ca. 2,6%. UE har levert tjenester som planlagt og det positive avviket skyldes i hovedsak arbeid med driftstilpasninger, effektivisering, samt vedlikeholdsmidler for nye bygg tenkt avsatt på fond.

Personal

UE hadde ved utgangen av 2019 149,3 faste årsverk, fordelt innenfor fagområdene FDVU, renhold, eiendomsforvaltning og utvikling, utbygging, og avtaler og kontrakter. Avdelingen har i 2019 videreført arbeidet med rekruttering av fremtidsrettet fagkompetanse når naturlige avganger oppstår for å møte økt kompleksitet i kommunens bygg, samt ytterligere profesjonalisering av avdelingens driftsorganisasjon.

Sykefraværet i 2019 endte på 3,37%, en nedgang fra 4,79% fra 2018. 3,37% er godt innenfor avdelingens mål på 6%, og historisk lavt i avdelingen. Resultat kommer av kontinuerlig fokus og oppfølging fra alle kontorer i avdelingen, samt at ansatte i 2019 har vært friskere.

Mål og resultater

Avdelingens resultatmål for 2019

 • Økonomisk balanse i budsjett med effektiv utnyttelse av avdelingens ressurser
 • Fokus på lavt sykefravær med mål på 6% for 2019
 • Ytterligere profesjonalisere og digitalisere drift av kommunens bygg
 • Gjennomføre tiltak innen energieffektivisering og universell utforming
 • Sørge for kvalitet i utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter og en god
  overgang fra ferdigstilte bygg til daglig operativ drift
 • Ytterligere profesjonalisere og effektivisere grunneierfunksjonen, samt utvikle flere tomtearealer til bolig og næringsformål.
 • Utvikle og tilpasse kommunens eiendomsmasse, med hensyn til arealeffektivitet
  og maksimal bruksutnyttelse