Bodø kommune bosatte 71 av vedtatt 80 flyktninger, samt 22 familieinnvandrede i 2019. Differansen mellom 71 bosatte og 80 vedtaksplasser skyldtes lave ankomsttall, og ikke kommunens kapasitet til å bosette.

75 % av de 84 deltakerne som ble avsluttet i introduksjonsprogrammet gikk direkte over i arbeid og utdanning, inkludert overgang til grunnskole. 

Økonomi

Flyktningeområdet har et positivt resultat på 0,8 mill. kr

Mindreforbruket forklares primært med høyere inntekter enn opprinnelig stipulert, lavere kostnader til sosialhjelp og introduksjonsstønad, samt redusert aktivitet knyttet til enslige mindreårige flyktninger.

Personal

Flyktningkontoret hadde sytten faste årsverk i 2019, samt to prosjektstillinger knyttet til integreringsmottak. Enslige mindreårige avdelingen reduserte sin aktivitet og hadde gjennom året primært tre årsverk knyttet til oppfølging av ungdommene.

Mål og resultater

Flyktningkontorets mål og resultater er forankret bl.a. i kommuneplanens samfunnsdel, virksomhetsplan for flyktningkontoret, nasjonale måltall knyttet til integreringsmottak, økonomiplaner og budsjett, bystyrets vedtak om bosetting av flyktninger i 2019 etter anmodning fra IMDi.