Administrasjonsavdelingen (AA) består av fellestjenester som  HR, Digitalisering og ikt, kommunikasjon, servicekontor og dokumentasjonssenter, kommuneadvokater, politisk sekritariat, beredskap og kriseteam.

Avdelingas største oppgave i 2019 har vært forberedelse og innflytting i nytt rådhus. Her har alle kontorene bidratt til at vi hadde alle tjenester operative for alle avdelinger når vi flyttet inn  sommer/høst 2019.

Vi har også oppnådd måltallet om 100 lærlinger, vi har fått ny hjemmeside for innbyggerne i Bodø kommune og sørget for rekruttering av nye ansatte i trår med HR strategien slik at Bodø kommune har kompetente ansatte på alle tjenesteområder i kommunen.

Kommuneadvokatene har ført barenevernsaker for flere kommuner i felles barneverntjeneste i  Salten. Kommuneadvokatene bidrar for øvrig som rådgivere og er kommunens prosessfullmektig vår part i retten i saker som gjelder hele kommunen.

Digitalisering og IKT har være viktige samarbeidspartnere  og tilrettelagt for kommunenes robotisering og digitalisering. I løpet av 2019 ble   bruker overført til Office 365 og bidratt til at våre ansatte har fått arbeidsverktøy som er med å effektivisere driften i form av Teams og Scype.

Økonomi

Økonomi i Administrasjonsavdelingen
BeskrivelseRegnskap 2019Reg budsjett 2019Avvik
AA FELLES3 562-377-3 939
KOMMUNEADVOKAT1 8592 062203
DIGITALISERING OG IKT51 76344 670-7 093
HR32 29232 822530
LERLINGER14 38813 184-1 204
KOMMUNIKASJON22 04321 040-1 002
POLITISK SEKRETARIAT20 80420 167-637
SUM146 711133 569-13 142

Vi har et overforbruk på 13,1 millioner kroner i administrasjonsavdelingen.

Personal

Vi har 84 ansatte i Administrasjonsavdelingen ved utgangen av 2019, en nedgang på 5 ansatte fra 2018.

I løpet av året økte vi antall lærlinger og hadde ved utgangen av året 99 lærlinger. På grunn av overlapping på sommeren hadde vi flere enn 100 lærlinger over en periode, noe som forklarer overforbruket i Lærlingetjenesten.

Vi har et sykefravær på 6,9 % per 31.12.19, som er over måltallet på 4,5 %. Sykefraværet blant lærlingene var på 8,4 %.

Sykefraværet blir nøye fulgt opp, og det arbeides med forebyggende målrettede tiltak i hele organisasjonen.

Mål og resultater

Vi har jobbet med robotisering og digitalisering av tjenester sammen med blant annet økonomi og finans, vi har igangsatt arbeidet med robotisering av lønn.

Vi har en tilfredsstillende oppetid på våre IKT systemer, vi har slitt med noen av systemene våre, men dette har blitt jobbet godt med i 2019 slik at vi kan konkludere med at vi har robuste systemer for drift av Bodø kommunes tjenester.

Det har vært gjennomført en interkommunal Samvirkeøvelse i Salten, der tema for øvelsen var Hacking. Øvelsen ble laget og koordinert av Bodø kommune. Evalueringen viser at det er behov for slike øvelser og fortsatt samarbeid mellom kommunene innen samfunnssikkerhet og beredskap i Salten. Basert på DSB sin årlige kommuneundersøkelse var Bodø kommune best på beredskapsarbeid i Nordland i 2019.

Det var et mål for Administrasjonsavdelingen at alle våre tjenester skulle være operative fra dag en i rådhuset. Vi har gjennom en god organisering av innflyttingen sørget for at alle ansatte var operative i sitt arbeid fra innflytting.