Bodø kommune innfrir fremdeles retten til barnehageplass. Alle barn født før 1. desember 2018 tilbys barnehageplass i hovedopptaket. 

Både nasjonalt og lokalt er det lave fødselstall for 2018. For Bodø er det 498 barnefødsler i 2018, som betegnes som et historisk lavt fødselstall.

Med implementering av ny rammeplan, lovfestet pedagognorm og ny lovfestet bemanningsnorm er barnehagesektoren mer styrket i barnehagens formål og innhold både når det gjelder kvalitet og bemanning. Satsing på digitalisering, inkludering og barnehagebasert kompetanseutvikling med utgangspunkt i rammeplanen, gjør at sektoren jobber målrettet.

Mangelen på barnehagelærere setter fokus på rekruttering. Barnehagesektoren med kommunale og ikke kommunale barnehager har flere dispensasjoner for å oppfylle lovkravet til pedagogisk personell.

Barnehagesektoren drifter kostnadseffektivt og går totalt med overskudd.

Barnehagene nådde ikke resultatmålet på 9 % sykefravær. Tross lavere barnetall ser vi at spesialpedagogisk hjelp i barnehagene øker.

Økonomi

Driftsresultatet for de kommunale barnehagene i Bodø viser et samlet overskudd på 5,6 mill. kr. Resultatet skyldes at flere av de kommunale barnehagene mottok ekstratilskudd fra staten som et ledd i finansieringen av den vedtatte bemanningsnormen.

Personal

Barnehagekontoret jobber for en barnehagesektor i Bodø. Kommunale barnehager og ikke kommunale barnehager samhandler om opptak, kompetanseheving og møtevirksomhet med et felles mål å utvikle og styrke barnehagesektoren.

Barnehagekontoret har en bemanning på 4,5 årsverk, det reduseres til 3,5 i 2020.

Tall fra årsmelding 2019 viser at det ved utgangen av 2019 var totalt 306 årsverk barnehagelærere i kommunale og ikke kommunale barnehager. Antall barnehagelærere i grunnbemanning var 40,4 %.

Det er totalt 758 årsverk i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Bodø.

I kommunale barnehager var det totalt 126,9 årsverk barnehagelærere av totalt 315,3 årsverk. Dette utgjør 40,2 % av den totale grunnbemanningen.

Barnehagelærermangelen er merkbar. Det er vanskelig å rekruttere til stillinger og det er mange søknader om dispensasjoner fordi barnehagene ikke får kandidater til ledige stillinger. Barnehagekontoret i samarbeid med HR jobber med tiltak.

Barnehagesektoren har tatt imot mange lærlinger i 2019.

Mål og resultater

Resultatmål - barnehage

  • Økonomi - alle barnehager har resultat innenfor 2% av bruttobudsjett
  • Sykefravær - det samlede sykefraværet overstiger ikke 9 %
  • Barnehageplasser - sektoren balanserer etterspørsel og kapasitet i alle bydeler. Målet kapasitet i den enkelte bydel innenfor 20 % av etterspørsel.
  • Bemanningsnorm - den vedtatte bemanningsnormen overholdes.
  • Pedagognorm - den til enhver tids lovfestede pedagognorm overholdes