Nærings- og utviklingsavdelingen (NU) har stor bredde i funksjoner, arbeidsoppgaver og kompetanse. Avdelingen er på flere områder Bodø kommunes strategiske fagmiljø og legger mye innsats i god koordinering, involvering og samhandling med kommunens tjenesteområder og fagmiljøer.

Økonomi

Nærings- og utviklingsavdelingen gikk samlet med et mindreforbruk på rundt 2 mill. kr. Dette skyldes lavere aktivitet enn planlagt i en del prosjekter, spesielt prosjektet Ny by - ny flyplass, med til sammen 1,2 mill. kr. Driften av selve avdelingen hadde et mindreforbruk på rundt 0,8 mill. kr. Hovedårsakene var mindre kjøp av tjenester fra andre, vakanser i stillinger, økt eksterne tilskudd og god kostnadskontroll.

Personal

Ved utgangen av 2019 hadde avdelingen 32 medarbeidere hvorav sju i midlertidige stillinger knyttet til prosjekter med delvis ekstern finansiering. Avdelingen rekrutterer godt og anses som en attraktiv arbeidsplass, likeså er medarbeidere attraktive ovenfor andre arbeidsgivere. I en utviklingsavdeling anses det «sunt» med en viss rotasjon av medarbeidere. I 2019 hadde avdelingen et sykefravær på 4,7%.

Mål og resultater

 • Fokus på lavt sykefravær med mål på 4% for 2019
 • Revidere kommunens planstrategi
 • Rullere klima- og energiplan
 • Utarbeide miljøregnskap.
 • Oppfølgning av kommunens boligplan.
 • Styrke arbeidet med mangfold og integrering til arbeidslivet.
 • Etablere kommunikasjonsstrategi for medvirkning
 • Smart Bodø. Videreutvikle «Bylab’en». Øke antallet prosjekter som er direkte synlige for innbyggere på kort sikt.
 • Sikkerhets og Beredskapshovedstaden. Fullføre mulighetsstudien Albertmyra II.
 • Luftfartssatsingen prosjekt Flybyen. Få på plass utstyr for håndtering av store fly, nye internasjonale direkteruter og etablering av flyfrakt av sjømat fra Bodø.
 • Bodø i Vinden. Gjennomføre en større kampanje og minst et kompetansehevende tiltak tilsvarende #smartpånett, samt selge inn 15 partnerskap med kontrakt på to år.
 • Motor i Nord. Implementere prosjekt innen «Akkvisisjon» samt føre fram minimum 3 søknader som godkjennes innen pilaren.
 • Tilrettelegge for konkrete prosjekter knyttet til «Innovasjonsutvalgets» konklusjoner.
 • Videreutvikle stedsutviklingsprosjektet «Kulturveien 2