I dette kapitlet presenteres økonomiske nøkkeltall for Bodø kommune. Tallene er basert på foreløpige tall for 2019 fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Endelige og reviderte tall for 2019 publiseres 15. juni 2020.

 

Bodø

2015

2016

2017

2018

2019

Mål

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

1,1 %

2,2 %

2,0 %

-0,2 %

0,5 %

1,75 %

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

0,8 %

1,9 %

3,2 %

5,2 %

5,5 %

3,00 %

Brutto renter og avdrag i % av driftsinntekter

9,0 %

8,4 %

7,7 %

7,6 %

6,1 %

11,00 %

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter

88,9 %

89,0 %

93,2 %

102,9 %

113,7 %

85,00 %

 

Tallene over viser kommunens nøkkeltall i form av de vedtatte handlingsreglene. Tallene er ikke konserntall, og kan derfor avvike fra tall hos SSB.

Netto driftsresultat (omtalt som resultatgrad i handlingsreglene) er et av de viktigste nøkkeltallene i kommuneverden. Dette tallet viser hvor mye kommunen har igjen før bruk/avsetning til fond. En anbefaling er at kommunene bør ligge på 1,75 % over tid, for da kan kommunen få satt midler av på fond til egenkapital investeringer eller andre satsninger. 2016 og 2017 var to gode år for kommunen, regnskapet for 2019 viser at netto driftsresultatet havnet på 0,5 %. I henhold til anbefalingen er dette 52 mill. kr for lavt. Dette betyr at det ikke ble gjort avsetninger som styrker kommunens økonomi i 2019 samlet sett.

Disposisjonsfondet (omtalt som fondsgrad i handlingsreglene) kommer styrket ut i 2019 da avsetningene er noe større enn bruken i løpet av året. Dette skyldes at det ble gjort avsetninger til Ny By Ny Flyplass og flyktningfondet. Kommunens regnskapsresultat for 2019 medførte likevel at 26,7 mill. kr av planlagte avsetninger til premieavviksfond måtte strykes i henhold til regnskapsreglene.

Nøkkeltallet brutto renter og avdrag (omtalt som gjeldsbelastningsgrad i handlingsreglene) går ned i 2018, fra 7,6 % til 6,1 %. Kommunen valgte å utsette nedbetaling av gjeld, noe som medførte at kommunens samlede utgifter til renter/avdrag gikk ned med 50,4 mill. kr fra 2018 til 2019.

Netto lånegjeld (*langsiktig gjeld korrigert for utlån og ubrukte lånemidler, og omtalt som gjeldsgrad i handlingsreglene) viser en solid økning i perioden 2015-2019. Dette skyldes at kommunen har hatt en offensiv investeringsplan, der mye er lånefinansiert. Kommunen har lite egenkapitalfinansiering. Investeringsplanen i økonomiplan 2020-2023 viser ingen kursendring, og dette nøkkeltallet vil mest sannsynlig stige ytterligere.

2019 i tall.