Miljøenheten på teknisk avdeling har i dag to stillingshjemler, og er ansvarlig for forvaltning etter forurensningslovverket som er delegert til kommunen. Hovedoppgavene knytter seg til rådgivning, informasjon og saksbehandling i forurensningssaker tilknyttet avløp, massehåndtering, bygging og gravearbeid i forurenset grunn, nedgravde oljetanker, luftkvalitet og forsøpling.

I tillegg er det to miljøvernrådgivere på næring- og utviklingsavdelingen. Disse jobber strategisk overordnet med klimaplanlegging og øvrig ivaretakelse av miljøhensyn i Bodø kommunes nærings- og utviklingsprosjekter.

Mål og resultater

I 2019 har Miljøenheten hatt fokus på utfasing av mineralolje som oppvarmingskilde i bygninger og å oppdatere kommunens register over nedgravde oljetanker. I oktober ble det gjennomført informasjonsmøte i folkeforum om temaet. I ettertid har vi mottatt rundt 400 henvendelser om nedgravde oljetanker.

Spredning av miljøgifter, mikroplast og annet avfall knyttet til vintervedlikehold av kommunale veier er en utfordring i byområder. I samarbeid med Byteknikk er det etablert overvåkings- og prøvetakingsrutiner for håndtering av snø, strøsand, miljøundersøkelse av sedimentet utenfor tippkaia i Bodø ytre havn og dumpeplass i Bjørndalslia. Denne overvåkingen skal være grunnlag for å vurdere om det er behov for tiltak og tillatelser etter forurensingsloven.