Bodø kommune bygget og rehabiliterte skoler også i 2019. Sentrale prosjekter som har hatt stor oppmerksomhet i 2019 er ferdigstillelse av Tverlandet skole, rehabilitering av Aspåsen skole og Kjerringøy skole, og oppstart av bygging av ny skole i Mørkvedbukta.

Økonomi

Grunnskole går med et merforbruk i 2019 på 9,4 mill. kr. Merforbruket er dermed på cirka 1,25% av grunnskolens bruttobudsjett, mot prognose på merforbruk på 10 mill. kr i tertial 2. I 2018 var det et merforbruk på 2,23% av bruttobudsjettet.

9 enheter står for et samlet overforbruk på ca 16 millioner kr hvor kun ca 6 millioner av dette er innenfor 2% av bruttobudsjettet.  Det er derfor takket være at andre enheter går med et underforbruk at det samlede resultatet holder ser på et merforbruk på under 10 mill. 

Samlet sett hadde grunnskole med seg i 2019 en samlet utfordring på 15 mill kr gjennom et underskudd på ca 6,8 mill kr fra 2018, effektiviseringskrav på 6,2 mill kr som er regulert inn i 2019. og et effektiviseringskrav på grunnskolekontoret spesielt på 2 mill kr. Resultatet viser dermed at flere virksomheter har bidratt godt til å hente inn denne utfordringen, mens andre ikke har gjort god nok jobb til å bidra.

Bodø voksenopplæring har fortsatt en utfordring med at elever som gir store tilskudd dvs 1. og 2. år er redusert betraktelig, mens veldig mange elever fremdeles har rettigheter i forhold til de timene de har krav på. Personal og driftskostnader er redusert i 2019, men ikke i like mye som fallet i inntektene. 

Elevtallet for skoleåret 2019/20 er på 6059 elever og var på 6094 skoleåret 2018/19.  Det er en reduksjon på 35 elever. Hovedgrunnen til det er at ytterligere et årstrinn er startet opp på NTG-U. Antall 1. klassinger var på 589 elever, uten St. Eystein høsten 2019.

Personal

I grunnskoleområdet er det i underkant av 1000 årsverk. Vi har de senere årene lagt til rette for at lærere får videreutdanning for å imøtekomme nye krav i kompetanse-forskriften. Våren 2019 hadde vi 54 lærere på videreutdanning. Høsten 2019 startet 55 nye lærere på videreutdanning. Dette har medført at vi har økende grad av lærere i grunnskolen som er kvalifisert i de fagene de underviser i.

I tillegg til å delta i nasjonale satsninger arbeider grunnskolen godt med å utvikle nødvendig kompetanse i de ulike personalgruppene gjennom lærende møter og nettverk. Alle våre møtepunkt med skolene holder høy faglig kvalitet og gjennomføres etter prinsippene for lærende møter og nettverk. Personalet i bodøskolen har et stort engasjement i å utvikle kompetanse og arbeidsmåter i skole og SFO. Skolene har jobbet målrettet og godt med å utvikle kompetanse knyttet til kommunens felles satsningsområder.

Skolen opplever økende utfordringer i å rekruttere kvalifiserte lærere og skoleledere. Det er iverksatt ulike tiltak for å styrke rekrutteringsarbeidet slik at kommunen til enhver tid skal ha kvalifisert arbeidskraft.

Mål og resultater

Resultatmål – grunnskole 2019

Elevenes trivsel. Skal øke jamfør elevundersøkelsen.

I 2018/2019 er trivselen målt til 4,3 på elevundersøkelsen, samme som året før, jr Skoleporten.no.

Andelen av elever som melder om mobbing. Skal reduseres jamfør elevundersøkelsen.

Skoleåret 2018/2019 var andelen 7,1%, 2017/18 var andelen 7,8% og 9,8% i 2016/17.

Elevenes grunnskolepoeng. Over 42 poeng.

43,4 for skoleåret 2018/2019 jf Skoleporten.no

Sykefravær grunnskole. Under 6,5 %.

7, 6% i 2019

Spesialundervisning. Andelen elever med vedtak, kapittel 5.1, skal være under 8%.

10,3% i 2019 jf gsi.udir.no

Lærertetthet. Under 11 elever per pedagog i grunnskolen samlet.

Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 skoleåret 2018/19 jf Skoleporten.no

 

Fagfornyelsen og Bodø kommunes skolestrategi

Arbeidet med fagfornyelsen (nye nasjonale læreplaner) og Bodø kommunes egen skolestrategi har stått sentralt i vårt arbeid gjennom 2019. I 2019 har vi prioritert å bruke tid til å sette oss godt inn i skolens verdigrunnlag (overordnet del i læreplanverket) og hvilken betydning dette vil ha i vår profesjonspraksis. Dette har bidratt til at vi er godt forberedt til at nytt læreplanverk skal tas i bruk fra skolestart høsten 2020.

Elevenes læringsmiljø 

Å sikre elevene et trygt og godt læringsmiljø i bodøskolen har fortsatt stor oppmerksomhet. Grunnskolekontoret har sammen med barnehagekontoret deltatt, og deltar fortsatt, i nasjonal satsning om inkluderende barnehage- og skolemiljø. Elevenes læringsmiljø har vært, og er, et sentralt tema i egne møter med enkeltskoler, skoleledere, elevrepresentanter og kommunalt foreldreutvalg. Vi samarbeider også med barne-og familieenheten i arbeidet med å utvikle inkluderende læringsmiljøer.

IKT i undervisningen og digitale løsninger

I 2019 nådde vi målet om at alle elevene i grunnskolen skulle ha hver sin digitale enhet. I all hovedsak har elevene på barnetrinnet Ipad og elevene på ungdomstrinn benytter PC. Skolene øker bruken av digitale verktøy i opplæringen. Elever og lærere viser stort engasjement, og bruk av digitale enheter har bidratt til å utvikle nye og mer motiverende arbeidsmåter for elevene.  Vi har i 2019 digitalisert flere skoleadministrative oppgaver og i hjem-skolesamarbeidet.. Dette gjør at vi i stor grad kommuniserer digitalt med foreldre og har digitale elevmapper på alle elever i grunnskolen.