Bodø kommunens regnskap for 2019 viser et positivt netto driftsresultat på 22,5 mill. kr og utgjør 0,5% av kommunens totale inntekter. Statens anbefaling og kommunens vedtatte handlingsregel er netto driftsresultat på 1,75 %.

Regnskapet for kommunen viser likevel et negativt regnskapsmessig resultat på 26,8 mill. kr. Den største utfordringen er at kommunen fortsatt har driftsutgifter som er større enn inntektene. De statlige overføringene økes ikke i samme takt som lønn- og prisveksten. Samtidig reduseres kommunens egne inntekter gjennom blant annet reduksjon i eiendomsskatten, og kommunen klarer ikke å ta ned utgiftene i samme takt. I henhold til regnskapsforskriften kan ikke regnskapet avsluttes med negativt resultat så lenge det er foretatt avsetning på fond. For å få resultatet i balanse er det strøket budsjettert avsetning til fond.

Bodø kommune leverer gode tjenester, det viser mange forskjellige kåringer og sammenligninger mellom kommuner. Men det svake resultatet gir ikke mulighet til å sette av midler til uforutsette saker eller egenkapital for investeringsprosjekter. Dette bare bekrefter at det er nødvendig å lykkes med påbegynte driftstilpasninger for å kunne råde over egne midler i tiden fremover.

Byutvikling

Planleggingen av nye Bodø lufthavn og ny bydel er i god fremdrift. I 2019 ble områdeplanen for ny lufthavn vedtatt, og arbeidet med kommunedelplan for ny bydel og plan for ny adkomstvei og transportløsninger startet opp. Regjeringen har avklart de juridiske rammene for lokal medfinansiering til flytting av lufthavna, noe som var en kritisk milepæl for prosjektet.

Det nye rådhuset ble tatt i bruk høsten 2019, dette er første skritt i transformasjonen av området rådhuset og solparken. Vi har lagt til rette for et område der folkehelse, smarte løsninger og spektakulær arkitektur sitter sitt preg på denne delen av byen. Samtidig er det lag til rette for byfornyelse og fortetting i store deler av sentrum.

Vi har i løpet av 2019 også ferdigstilt Tverlandet skole, og igangsatt oppgradering og vedlikehold av flere av kommunens bygg.

Kultur og næring

Bodø kommune ble i september utpekt til Europeisk kulturhovedstad i 2024. Dette er et stort løft for Bodø og Nordland, og vil gi store ringvirkninger for kultur, reiseliv og kulturbasert næring. Statusen som kulturhovedstad har allerede fått stor oppmerksomhet både i Norge og Europa, og vi blir den første kulturhovedstaden i det arktiske området. Her må både privat næringsliv og det offentlige Nord-Norge bidra til nytenking og innovative prosjekter.

Heltidskultur og framtidsrettede helsetjenester

Bodø kommune har en bevisst satsing på heltidskultur for å bedre kvaliteten for brukerne i helse- og omsorgssektoren, og for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidsstokken.

I institusjon og hjemmetjeneste er mangelen på sykepleiere vurdert som kritisk, og satsingen på heltidsstillinger er et av flere tiltak som vurderes skal gi effekt. Mangelen på sykepleiere har dessverre ført til at helse- og omsorgsavdelingen har et merforbruk på vikarer.

Samhandlingsreformen har medført at flere og omfattende oppgaver har blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. For å imøtekomme disse oppgavene satses det tungt på velferdsteknologi på flere områder innenfor helse –og omsorg. Vi deltar i flere nasjonale programmer inne e-helse for å sikre framtidsrettede og gode velferdstjenester for innbyggerne våre.

Fagfornying og digitalisering for barn og unge

Det har vært en sterk satsing på digitalisering i skole og barnehage, og alle barn i skolen kan nå benytte digitale hjelpemidler. Skolene har vektlagt fagfornyelse i hht nye nasjonale læreplaner, gjennomføring av egen skolestrategi og videreutdanning av lærere. Det har også vært en utvikling av tilbudet gjennom helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Det er bekymringsverdig at vi har hatt et lavere fødselstall over flere år, dette vil gi en lavere etterspørsel om barnehageplasser.

Når det gjelder barnevernet har vi god kontroll på fristbruddene i undersøkelseskravet. Bodø som vertskommune for barnevern øker i omfang ved at også Hamarøy kommune og Gildeskål kommune inngår i vertskommunesamarbeidet.