Bodø Havn KF er et kommunalt foretak eid av Bodø kommune. I juni 2018 vedtok bystyret overordnede eierstrategier overfor kommunale foretak, samt retningslinjer for samhandling med kommunen. Samtidig besluttet bystyret spesifikke eierstrategier for Bodø Havn, samt nye vedtekter.

Med bakgrunn i disse overordnede føringene har styret i Bodø Havn i løpet av høsten 2018 utarbeidet ny strategi for 2019 – 2023, som ble vedtatt i styret i desember 2018, og orientert om i bystyret i januar 2019.

Bodø Havn har hatt 6475 anløp av næringsfartøy i 2018. Dette er en reduksjon i antall skip fra 2017 på 642 skip. Samlet brutto tonnasje økte like vel med 527.047 tonn til 17.108.054 tonn. Det har vært økning i aktiviteten til oppdretts-båter, grus og leilighetselementer til byggeprosjekter i Bodø, samt last med flis til biobrenselanlegget Keiseren. I tillegg har flyttingen av Løvold AS til terminalområdet gitt en økning i antall anløp, samt at forsvaret har hatt flere flåtebesøk i Bodø.

Bodø er i ferd med å bli en attraktiv cruisedestinasjon med 17 anløp av cruiseskip i 2018, noe som er en økning på 6 skip i forhold til 2017.

Bodø Havn er populær blant fritidsbåteiere, og gjestehavnen er godt oppfylt gjennom både sommeren og vinteren. Også Rønvik havn og marina er populær og her vil vi kunne utvide ettersom behovet vokser i årene som kommer.

Asfaltering av bakarealet til Torgkaia ble ferdigstilt i 2018, samt byggingen av ny kai på Skjerstad. I tillegg ble det startet et utredningsarbeid for ny molo på Givær.

Økonomi

20182017
Driftsinntekter43 951 71940 035 779
Netto driftsresultat9 990 6455 341 056

Selskapets inntekter kommer fra sjørelatert næringsaktivitet, samt utleie av bygg og areal, gjestehavn og utleie av båtplasser. Lønn og sosiale kostnader hadde et mindreforbruk i forhold til både budsjett for 2018, og i forhold til 2017, fordi to stillinger var vakante gjennom året. Videre var det reduksjon i markedsføring/ informasjonstiltak, kontingenter, kurs- og konferanseutgifter, reise- og oppholdsutgifter, samt på vedlikeholdssiden. Resultatet for 2018 er på kr 9.990.645, og hele beløpet settes av til fremtidig vedlikehold.

Personal

Selskapet hadde ved utgangen av året 14 ansatte (13,3 årsverk). I tillegg er selskapet knyttet til traieeordning Salten og fikk inn trainee fra sommeren 2018.

Bodø Havn har et måltall på totalt sykefravær på under 2 %. Sykefraværet for 2018 ble 2,7 %. Tilsvarende tall for 2017 var 2,2 %.