Bodø Spektrum er sett under ett et av landetes mest innholdsrike idretts-, kultur- og opplevelsessenter. I foretakets virksomhetsområde er det et samlet besøk i alle anlegg på 900 000 personer i året. Bodø Spektrum består av Nordlandsbadet, Nordlandshallen og Bodøhallen, i tillegg aministrere de driften på vegne av eierne i anleggene Bankgatahallen, Stordalshallen og Aspmyra.     

Nordlandsbadet
Er et tilbud til befolkningen i form av skolesvømming, opplæring, mosjonssvømming, rekreasjon, velvære og opplevelse. Foretaket er ansvarlig for utvikling, salg og markedsføring, badevakttjenester, teknisk drift og vedlikehold, renhold i badet og svømmeopplæring i form av kurs på ettermiddagstid.

Foretaket gir tilbud om babysvømming og vann-gymnastikk. Nordlandsbadet benyttes også av spesielle grupper til rehabilitering og opptrening. Foretakets svømmekurs er fullbestilt hvert år, 370 elever deltok på kursene i 2018 som ble gjennomført vår, høst og vinter.

Vi har også i 2018 tilrettelagt for Svømmeforbundets mosjonskampanje «Svøm langt» hvor målet i 2018 var Kos.

Nordlandsbadet leies ut fem formiddager i uken til grunnskolekontoret i kommunen som benytter det til skolesvømming. I 2018 var det 27727 elevbesøk i Nordlandsbadet. Skolene avvikler to undervisningstimer ved hvert elevbesøk.

125 842 kunder besøkte oss i 2018. Dette er en nedgang på 5 836 besøkende i forhold til 2017. Vi klarte dessverre ikke å følge opp «rekordåret-2017».

Velværeavdelingen måtte holde stengt i to uker grunnet nødvendig rehabiliteringsarbeid. På tross av stengingen opplevde vi en fin økning med 9 % flere besøkende på ett år.

Nordlandshallen
Er en flerbrukshall med kunstgressbane som primært leies ut til fotballtrening og avvikling av turneringer og treningskamper. Hallen har løpebane for friidrett, rom for styrketrening og kantine som leies ut i forbindelse med arrangementer. IK Grand Bodø og Bodø Håndballklubb har begge sine klubblokaler i Nordlandshallen. Nordlandshallen er etterspurt og har, unntatt på formiddagen da det ennå finnes noen få ledige timer, en meget høy kapasitetsutnyttelse. På det meste er det treningspartier med til sammen 120 utøvere som trener i hallen løpet av en hektisk treningstime.

I 2018 ble det registret 93 dager hvor Nordlandshallen ble brukt til idrettsarrangementer og syv dager hvor den ble brukt til messer og utstillinger og da blir det totalt ca. 300 000 brukere og besøkende som besøkte Nordlandshallen i 2018. 

Bodøhallen
Denne brukes mest til trening, kampavvikling, turneringer og andre arrangementer. Håndball er den store idrettsgruppen, BHK Elite herrer og IK Junkeren Damer spiller sine hjemmekamper i Bodøhallen. Andre idretter som turn, bryting, boksing og volleyball er også brukere av hallen. Hallen er fullt utleid etter skoletid og i helgene. På dagtid brukes den noe mindre, men populære treningsparti for voksne i regi av LHL og Villa Vekst har hatt faste treningstimer i salene på dagtid. Dette er kunder i voksen alder som får tilfredsstilt behovet for trening og sosialt samvær.                                                                                        

Økonomi

Regnskapssammendrag Bodø Spektrum KF 2018:RegnskapRev. BudsjettRegnskap
2 0182 0182 017
Sum driftsinntekter34 635 55234 602 00035 468 049
Sum driftskostnader35 934 13535 673 55335 028 099
Bto. Driftsresultat-1 298 583-1 071 553439 950
Finansposter:
Renteinntekter28 59952 00029 969
Rentekostnader2631 000671
Sum finansposter28 33651 00029 298
Nto. Driftsresultat-1 270 247-1 020 553469 248
Intern Finansiering:
Bruk av disp. fond1 150 8771 150 877
Dekning av tidligere års merforbruk130 324130 324599 572
Sum avsetninger130 324130 324599 572
MINDREFORBRUK (+)/MERFORBRUK (-)-249 6940-130 324

Årsresultatet for 2018 viste et merforbruk på kr 249 694.-

Inntekter
Foretaket fikk i 2018 et inntektstap ift opprinnelig budsjett og inntektsmål som skyldtes svikt i antall besøkende til badelandet samt at to konserter og ei næringslivsmesse ble avlyst. Dette utgjorde til sammen kr 2 mill.  Utleieinntekter til idrett trening og idrettsarrangementer ble på til sammen kr 5,1 mill. som var iht. til budsjett.

Lønn og personalkostnader
Foretaket har klart å redusere personalkostandene og holdt budsjettet mht. lønn og personalkostnader. Behovet for personell har sammenheng med hvilken åpningstid vi ønsker å tilby i hele anlegget samt nivået på godt tilsyn, renhold og sikkerhet i Nordlandsbadet.

Foretaket har nok nådd en smertegrense for hvor mye som kan bespares uten konsekvenser for tilbudet til kundene. Åpningstidene i idrettshallene og i Nordlandsbadet vil derfor bli vurdert i 2019.                                                                                                     

Andre driftskostnader
Andre driftskostnader omfatter kostnader til vann og avløp samt energi, renhold og vedlikehold på bygninger og anlegg m.v.

Regnskapet viser at årets kostnader til kjøp av varer og tjenester inkl. mva. beløp seg til kr 20,3 mill. mot budsjettert 20,1 mill.

Behovet for energi er stort i hele anlegget. Prisene har i tidligere år vært gunstige og åpnet for tilsynelatende balansert drift, men etter innføringen av effektbaserte tariffer, timesmåling og belastning av energileddet har disse kostnadene økt betydelig.

Forbruket har imidlertid vært relativt stabilt i tidligere år, men i 2018 økte kW-prisen, nettleien og effektavgiften betydelig. Kostnadsøkningen på energisiden utgjorde derfor kr 856 000.

I tillegg ser vi en betydelig økning i slitasje på bygninger, inventar og utstyr. Således ble det et merforbruk av kostnader til vedlikehold og reparasjoner i Nordlandsbadet og idrettshallene, her Nordlandshallen spesielt. Overskridelsen på posten andre driftskostnader ligger derfor innenfor disse områdene.

Personal

Ved utgangen av 2018 var det 48 ansatte i foretaket. Dette tilsvarer i alt 25,5 årsverk. Det er ikke registrert alvorlige arbeidsulykker ved bedriften. Det totale sykefraværet var i 2018 på 3,9 %. Korttidsfraværet (egenmeldte) utgjorde 0,8 % og langtidsfraværet (legemeldt) utgjorde 3,1 %.  Vi har ingen indikasjon at langtidsfraværet er jobb-relatert.

Mål og resultater

Til tross for at foretaket i 2018 ikke oppnådde det totalt budsjetterte besøkstall i Nordlandsbadet hadde vi vekst i besøkstallet i de fleste av årets måneder og tilfredsstillende total vekst, hvis vi korrigerer for det økte besøket som de besøkende fra speiderleiren som var her sommeren 2017 representerte. Foretaket arbeider imidlertid målrettet med sikte på over tid å bringe balanse i driften. Foreløpig har vi ikke nådd dette målet, men vi har grunn til å tro at en mer spisset satsing mot kritisk viktige faktorer som vann- og energiforbruk og logistikk kan bringe oss vesentlig nærmere dette målet.