Smart Bodø er en overbygning av kommunens forsknings og innovasjonsprosjekter koblet til utviklingen av dagens by. Dette skal forberede oss til å utnytte mulighetsrommet som oppstår i utviklingen av eksiterende by. Smarte grønne Bodø bygger på de tre hovedsatsingsområder:

  1. Mennesket i sentrum
  2. Det grønne skiftet
  3. Medvirkning

I 2018 er det fortsatt jobbet med hvordan vi i Bodø skal oppfatte og definere smart begrepet. Vi ønsker her en mer balansert tilnærming. Vi vil vise at dette rommer mer enn bare harde verdier som digitalisering og robotisering. Smart by konseptet handler om bruken av ny teknolog, men vi har i 2018 hatt fokus på også myke verdier. I strategisk samfunnsplan har Bodø vedtatt "Menneske i sentrum» som ett av tre hovedmål og «Samskapning» som ett av åtte satsingsområder. Vårt smart by program skal altså handle om mennesket. Den definisjonen vi legger til grunn for vår smart by satsing er:

«Å planlegge for å bli en mer menneske - og miljøvennlig by»

En by som innbyggerne trives med å bo i, som lytter og involverer sine innbyggere, og som tar i bruk ny teknologi for å løse samfunnsutfordringer blant annet innenfor klima og miljøspørsmål – det er en smart og bærekraftig by for fremtiden.

Smart prosjektene i Bodø kommune er og vil i all hovedsak være knyttet til disse til disse fire hovedområdene:

  1. Energi effektivisering, overgangen til bruk av fornybar energi og nye energiformer.
  2. Samferdsel,: til lands, til vanns og i luften.
  3. Klima & miljø, med fokus på reduksjon av forbruk, sirkulær økonomi og reduksjon av utslipp av klimagasser.
  4. Innbyggerinvolvering og det gode liv i Bodø.

Bodø kommune har store, ambisiøse og prestisjetunge prosjekter innenfor alle disse kategoriene.

Her er noen eksempler på prosjekter i Smart Bodø porteføljen i 2018:

I E-lighhouse samarbeider Bodø på vegne av Norge i et EU finansiert prosjekt sammen med fem andre nord europeiske land. Formålet er å skape et mer energieffektivt bysamfunn og øke andelen og bruken av fornybar energi.

I Smartere transport arbeider Bodø kommune i partnerskap med Nordland Fylkeskommune, Avinor og Telenor om å endre folks reisevaner, tilby sømløse transportløsninger, og gi tilgang til informasjon og tjenester som fører til mer effektive reiser. Målet er også å redusere klimautslipp og legge til rette for lokal og regional innovasjon.

Bodø kommunes fremste satsing innenfor samskapning og innbyggerinvolvering heter Bylab Bodø. Bylab’en ble åpnet i Stormen bibliotek i april 2018 og er under kontinuerlig utvikling. Dette skal bli byens nye smeltedigel for innbyggerdialog, utprøving av nye tjenesteløsninger (eks innen velferdsteknologi) og samskapning i forbindelse med utarbeidelse av nye tjenestetilbud.

Når vi snakker om nye smarte Bodø snakker vi om hele byen og her og nå, ikke bare knyttet til det framtidige frigjorte byutviklingsarealet. I den forbindelse har vi jobbet fram følgende visjon:

 «Sammen skaper vi nye smarte Bodø – en grønn framtidsby i verdensklasse».

Ambisjonene er lagt høyt. Alle må bidra og vi må ha hjelp utenfra skal vi realisere målene våre. Bodø har muligheten til å spille en rolle på nasjonalt og internasjonalt nivå i forbindelse med operasjonaliseringen av det grønne skiftet. Vi er lengst fremme i verden med hensyn til elektrifisering, andel fornybar energi og hvordan vi i dag bruker vår smarttelefon. Det er således bare naturlig at det vi utvikler for framtiden av nye tjenester, produkter og løsninger skal holde verdensklasse.