«Ny by – Ny flyplass» gikk inn i fase II da et enstemmig Storting i juni 2017 vedtok flytting av Bodø lufthavn i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029.

I februar 2018 ble samarbeidsavtale mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune signert, og det ble etablert et nasjonalt program hvor de tre partene samarbeider om å realisere flyttingen. Programmet ledes av et programstyre med de administrative topplederne i de tre organisasjonene. Selve arbeidet gjennomføres i en programgruppe med underutvalg etter behov. Fra høsten 2018 har Bodø kommune ivaretatt programledelse og programsekretariat på vegne av partene (tidligere Multikonsult), og har et særskilt ansvar for å sikre fremdrift og gjennomføring av nødvendige aktiviteter. Partene er samstemte i at dette komplekse oppdraget kun kan løses i fellesskap, og at det kun lykkes hvis alle tre lykkes. Beslutningene tas av den enkelte part i sine ordinære beslutningslinjer. 

I 2018 har hovedfokus vært på arealplanlegging, miljøkartlegging og utredning av finansieringsløsninger, i tillegg til at Avinor har startet opp arbeidet med et skisseprosjekt for ny lufthavn. 

Partene ble i 2018 enige om fremtidig eiendomsgrense mellom ny lufthavn og byutviklingsområde. Forslag til områdeplan for ny lufthavn ble utarbeidet, og vil sluttbehandles juni 2019 etter en høringsrunde. Arbeidet med kommunedelplan for ny bydel startet opp høsten 2018, og planprogram ble sendt på høring. Planarbeidet vil pågå frem til 2022. Statens vegvesen har rigget organisasjon for planlegging av adkomstløsning/riksvei til ny lufthavn. 

Forsvarsbygg avsluttet i 2018 en omfattende kartlegging av forurensning av området, og sendte tiltakssøknad på opprydding av fire områder med konsentrert mengde av PFAS/PFOS til Miljødirektoratet. Bodø kommune har deltatt i dette arbeidet som er viktig for fremtidig bruk av arealene. 

I 2018 har finansiering av lokalt bidrag til flytting og bygging av ny lufthavn være et viktig tema. Det er således gjennomført grundige utredninger for hvordan «Bodø-modellen» kan la seg gjennomføre. Disse viser at det er nødvendig med en statlig avklaringer og tilpasning av løsningen siden bidrag til dette formålet ikke ligger innenfor handlingsrommet til hva en kommune kan gjøre. Det har vært gjennomført oppfølgende møter både politisk og med embetsverket i aktuelle departement, men endelig løsning ble ikke avklart i 2018. 

Gjennom 2018 er organisasjonen rundt og i prosjekt «Ny by – Ny flyplass» bygd ut og styrket. Kommunen har ved utgangen av året 6,5 årsverk i tillegg til et betydelig antall personer fra ulike etater/avdelinger med dedikert resultatansvar. Prosjektet er internt organisert som en matriseorganisasjon, der det trekkes på ressurser fra de ulike fagmiljøene. 

Forskningssenteret for miljøvennlig energi – zero emmision neighbourhood
(FME ZEN)  

Bodø kommune/Ny by – ny flyplass-prosjektet er partner og pilotområde i et nasjonalt forskningssenter for nullutslippsnabolag i smarte byer, FME ZEN.  Forskningssenteret ble opprettet i 2017 og programmet har åtte års varighet. I 2018 ble det jobbet målrettet med Bodø kommunes partnerskap og rolle som pilotområde i FME ZEN. Kommunen har som ambisjon at det første nabolaget i den nye bydelen blir et nullutslippsområde. Dette er nybrottsarbeid i Norge i dette omfanget. Arbeidet innebærer at det bygges opp solid kompetanse om energi og klima, samt om samspillet mellom energisystem, bygninger og transportsektoren i kommuneorganisasjonen.  

I 2018 var forskningssenterets første ordinære driftsår hvor oppstartsåret var preget av organisering av senteret. I 2018 har Bodø kommune deltatt på en rekke partnerseminarer, faglige samlinger og workshops. Disse har hatt ulike tema som bygg og materialer, energiforsyning og energisystem, livsløpsanalyse, kunstig intelligens i byggenæringen, stedskvaliteter, samt læring og informasjonsdeling fra gjennomførte prosjekter i pilotene.  

Bodø kommune sitter i styret i FME ZEN, og i 2018 har det blitt gjennomført fire styremøter. En ZEN definisjonsrapport og retningslinjer ble vedtatt av styret i 2018. I tillegg er Bodø kommune medlem av FME ZENs innovasjonskomite, hvor det ble avholdt seks møter i 2018. Innovasjonskomiteen utarbeidet en innovasjonsstrategi for FME ZEN og det ble ansatt en innovasjonsleder i senteret mot slutten av 2018. I tillegg deltar kommunen aktivt i FME ZENs kommunikasjonsnettverk.   

Internt i Bodø kommune ble det høsten 2018 etablert en tverrfaglig gruppe for forskning, utvikling og innovasjon med spesielt fokus på FME ZEN og vår rolle som pilotområde i forskningssenteret. Gruppen består av representanter fra Utbygging og eiendomsavdelingen, Teknisk avdeling og Næring og utviklingsavdelingen.