Et rikt naturmangfold gir store helsemessige gevinster i form av rekreasjon og opplevelser. En mangfoldig natur, det vil si en artsrik og robust natur, er en viktig og kostnadseffektiv buffer mot klimaendringer og ekstremvær.

I tillegg til å angå alle grunnleggende menneskelige behov, har naturen en egenverdi – vi mennesker deler kommunen med tusenvis av andre arter. I Norge er minst 125 arter utryddet de siste 200 årene, og hver femte art står på rødlista, ifølge artsdatabanken.