Fra NLBO prosjektet5 : I forbindelse med utbygging av ny flyplass, er det gjennomført en rekke kartlegginger av naturmangfold. Etablering av Ny lufthavn Bodø (NLBO) vil i stor grad påvirke naturmiljøet i anleggsområdet som følge av store terrengendringer og tung anleggsdrift gjennom flere år. Store arealer og flere naturtypelokaliteter i sjø og på land berøres. I konsekvensvurderingen er påvirkning på naturmiljø vurdert til forringet tilstand, og samlet konsekvens av tiltaket er satt til stor negativ konsekvens. NLBO vil berøre rødlistearter på land, særlig innenfor gruppen fugl, men også noen karplanter og sopp. Enkelte viktige hekkeområder for de truede artene storspove og vipe vil gå tapt. For resterende hekkeområder vil tiltak være å hensynta yngle- og hekketid gjennom anleggsperioden, samt gjennomføre avbøtende tiltak med tilrettelegging for hekking utenfor NLBO området.

NLBO-området har flere områder med terrestriske naturtype «rikt strandberg». Her vokser det ulike rødlistearter. Noen av lokalitetene vil gå tapt, men inngrep i denne naturtypen bør begrenses så langt det lar seg gjøre innenfor prosjektets rammer. Områder som ikke går tapt, må ivaretas gjennom skjøtselstiltak. For viktige naturtyper på land skal det lages skjøtselsplaner. NLBO vurderer å etablere områder innenfor uplanert sikkerhetsområde hvor rødlistearter som Bakkesøte og Hvitkurle kan etablere seg.

Utfylling i sjø vil påvirke strømningsforhold i sjøen, noe som igjen vil påvirke naturtyper og leveområder i eller i nærhet av anleggsområdet. Et areal på omtrent 180 000 m2 av marine naturtyper som er en biotop for torsk og kveite vil gå tapt. Det vil også gå tapt et område på 13 000 m2 med den svært viktige naturtypen skjellsand. Tiltak for å øke kunnskap om tapte leveområder og naturtyper, påvirkning av bunnforhold og selvrestaurering. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det skal etableres en plan som beskriver hvordan tiltaket vil bli minst mulig til ulempe for miljøet. NLBO har valgt å benytte CEEQUAL som miljøsertifiseringsordning for infrastrukturdelen av prosjektet. I CEEQUAL oppfordres det til å minimere negative konsekvenser for biodiversitet gjennom å unngå inngrep i viktige naturtyper i så stor grad som mulig. Det oppfordres videre til å øke arealverdi gjennom beskyttelse og etablering av habitater som støtter biodiversitet som avbøtende tiltak.

Beskrivelse av aktiviteter:

  1. Dialog med Avinor om hvordan anleggsarbeidene kan påvirke områdene, konsekvenser dette vil få, samt mulige tiltak som kan gjennomføres.
  2. Beslutninger om endelig valg av tiltak skal dokumenteres i miljøoppfølgingsplan (MOP) med tilhørende kontrollplan, hvor også detaljerte tiltaksbeskrivelser inkluderes.