Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket?

Store deler av kysten i Bodø er svært artsrik med forekomster av en rekke truede arter og naturtyper. Dette er områder som er preget av tidligere kulturpåvirkning, men som i dag først og fremst er viktige friluftsområder. For å ivareta naturmangfoldet i disse områdene er det behov for å vurdere en mer aktiv forvaltning knyttet til kanalisering av ferdsel og tilrettelegging for ulike friluftsaktiviteter. For de mest brukte områdene er det aktuelt å utarbeide skjøtselsplaner.

Generelt har parker, friområder og mye brukte friluftslivs- og utfartsområder stor grad av naturpreg i Bodø. Det er likevel viktig å ha fokus på sammenhengen mellom ulike grøntområder og omgivelsene, og bidrag til variasjon i artsmangfold og biotoper. Der det er mulig søkes samarbeid med landbruksnæring og beitebrukere.

Planprosess/politisk forankring

  • Handlingsplan for parker og byrom 2020-2030
  •  Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2020-2030
  • Plan for idrett og friluftsliv, gjeldende plan 2019-2022, og ny planperiode 2023-2026. Arbeidet med revidering av planen vil foregå i 2022.

Beskrivelse av aktiviteter

1. Naturtypekartlegging – aktuelt for Låter, Mjelle, bystranda Breivika, Saltstraumen, Buholmen, Langodden og Valnes. Områder meldes inn til Statsforvalteren årlig. For 2021 er bl.a. store deler av Tverlandet og deler av Saltstraumen bekreftet for kartlegging.

2. Skjøtselsplaner inkludert oppdatering av kartlegging; Bodøsjøen, Kyststien. Dette gjennomføres i 2021 etter tilskudd fra Statsforvalteren i Nordland.

3. Ausvika – skjøtselsplan er utarbeidet. Det skal samtidig legges bedre til rette for universell utforming og tilgang for alle. Spredning av ferdsel, tynning av vegetasjon og noe slått er aktuelle tiltak for ivaretakelse av naturmangfold på stedet.

4. Skjøtselstiltak

  •  Skjøtselstiltak, slått og trefelling i Ausvika med bakgrunn i skjøtselsplan utarbeidet av Miljøfaglig utredning i 2020.
  • beiting i Saltstraumen og eventuelt Låter
  • slått 1-2 ganger pr år i enkelte friområder
  • aktuelt å vurdere noe sjeldnere slått for enkelte områder som slås som plen pr i dag. Det er behov for mer kunnskap om aktuell effekt jf. kartleggingsbehov. 
  • kanalisering av ferdsel og/eller spredning av ferdsel, i tråd med skjøtselsplaner o restaurering av stier med mye slitasje og overvannsproblemer

5. Søppelhåndtering i mye brukte utfartsområder; øke tømmefrekvens for å unngå søppel ut i naturen, eventuelt formidlingstiltak med formål at publikum skal ta med seg avfall hjem.

6. Utplassering av sommerblomster i byrom preget av harde flater og lite grønt; sette mer fokus på særlig egnede arter for insekter og pollinering.

7. Vurdere bruk av stauder framfor ettårige sommerblomster i parkområder.

8. Arealforvaltning – ivaretakelse av naturpreg i friområder og «restarealer», både ved tiltak og oppfølging av privatisering

Kommunikasjon og medvirkning

  • dialog med frivillige lag og foreninger, samarbeid om enkeltprosjekter
  • publisere små nyheter via web og Facebook som angår temaet