Kommunens administrasjon har ansvar for at hensynet til naturmangfold blir ivaretatt i kommunens planprosesser og saksbehandling etter Naturmangfoldloven kapittel II. Det innebærer blant annet at kunnskap om økosystemer, naturtyper og arter, antatte virkninger av planer på naturmangfoldet, alternativ lokalisering, samlet belastning og avbøtende tiltak, skal inngå tidlig i planarbeidet. Der det er krav om planprogram, skal disse forholdene tas inn som tema i planprogrammet, og konsekvensene for naturmangfoldet skal framgå av planbeskrivelsen. Vurderingene etter § 8-12 skal gjøres på alle plannivåer. Omfanget av vurderingene vil imidlertid variere avhengig av plannivå og hvor sterke føringer planen gir for fremtidig arealdisponering som har konsekvenser for naturmangfold.

I alle saker etter motorferdselsloven, lov om innlandsfiske, konsesjonsloven, jordloven, odelsloven, skogbruksloven m.m. har kommunen ansvaret for å hente inn nødvendige opplysninger og tilrettelegge saken. Bodø kommune har selv myndighet til å avgjøre saker innenfor disse lovene og har vedtaksmyndighet for fagfeltet jfr. Bodø kommune sitt delegeringsreglement samt forskrift om saksbehandling mv. i kommunen 08.12.2003 nr. 1480 Landbruks- og matdepartementet.

I dag er ansvaret for saksbehandling etter Naturmangfoldloven fordelt på flere avdelinger, og det har vært etterspurt mer intern dialog for å bedre kvalitetssikre saksbehandling og utvikle et felles faglig skjønn rundt lovanvendelsen.

Beskrivelse av aktiviteter

  • Ta i bruk felles faglig forum («Forum for samordning») for å:
    •  diskutere konkrete planer og saker til behandling og derigjennom videreutvikle et felles faglig skjønn og kvalitetssikre saksbehandling og planlegging.
  •  Skrive prosedyre for saksbehandling og ansvarsfordeling mellom avdelingene.