Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket?

Endringen i klima krever at vi må bruke og utnytte naturens evne til å håndtere overvann. Naturen er best på vannhåndtering og ethvert grøntområde har en viktig funksjon for opprettholdelse av vannbalansen. Et viktig tiltak er å rette fokuset på det blågrønne nettverket av blå (vann) og grønne områder som ligger mellom og utenfor bebyggelsen. Blågrønne strukturer er områder med flere funksjoner;

Klimatilpasning og bærekraftig overvannshåndtering

I sentrumsområdet og tettstedene rundt Bodø er det meste av bekker lukket og ledningsnettet har overtatt deres funksjon. Arealbruksendringer har medført tette flater og hurtigere avrenning. Det vil ikke være kapasitet på ledningsnettet til å håndtere bekkenes funksjon som magasin og fordrøyning av økte nedbørsmengder. Naturbasert overvannshåndtering blir et viktig premiss i fremtidig utbygginger. De få bekkedrag som er igjen må beholdes åpne for å sikre naturlige flomveier og uteoppholdsarealer må håndtere overvannet lokalt.

Bevare og sikre naturmangfold langs og i bekker

Kantvegetasjonen langs bekkene har stor betydning for økosystemet i og langs vassdraget Vegetasjon bidrar også til å hindre og redusere erosjon. En bekk, liten eller stor, kan sikre sammenhengen mellom viktige naturområder. Koblingen er viktig for spredning av arter, som vandringskorridorer for dyr som elg, rev, oter, etc., og for tilgangen til naturområder for mennesker.

Vannforskriften

Som en gjennomføring av vannforskriften og EUs vanndirektiv, har Bodø kommune sammen med kommunene i Salten (Salten regionråd) en ansatt vannområdekoordinator. Vannforskriften setter miljømål med frister for alt vann i Norge. Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning. Miljømålet etter vannforskriften er at vannforekomstene:

  • skal forbedres og gjenopprettes slik at de har minst tilstandsklasse «god»
  • skal beskyttes mot forringelse (gjelder også vannforekomster som har svært god tilstand)

Planprosess/politisk forankring

  • Forankres i KPA, gjennom krav til naturbasert overvannshåndtering og Blågrønn faktor i bestemmelsene
  • Temaplan Overvann – kobles juridisk til KPA gjennom temakart

Beskrivelse av aktiviteter

1. Kartlegge viktige og potensielle blågrønne strukturer i Bodø i dag. Dette skal resultere i et temakart for blågrønne forbindelser og områder

2. Identifisere hensynssoner for bekker i KPA

3. Vannforskriften § 12: Ny aktivitet eller nye inngrep

  • Når det etter sektorlovverk skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes i en vannforekomst, skal § 12 alltid være del av vurderingen hos den aktuelle sektormyndighet. Vilkårene i § 12 må være oppfylt for at det skal kunne gis tillatelse etter det aktuelle sektorregelverket.

4. Krav til blågrønn faktor (BGF) i KPA jf. norsk standard. 15

  • Blågrønn faktor er en beregningsmetode som skal stimulere til at vegetasjonselementer og bærekraftige løsninger for overvannshåndtering innlemmes tidlig i planlegging av et byggeprosjekt.
  •  For Bodø kommune blir BGF viktig for å sikre naturområdets funksjon og robusthet, og derfor en viktig premiss i arealplanleggingen. Det å redusere inngrepene i naturområder i et utbyggingsfelt gir reduksjons av klimagassutslipp, bedrer vannbalanse gjennom naturbasert tilnærming til infrastruktur for overvann, og sikrer naturmangfold i området.

5. Kommunikasjon og medvirkning (høring av temaplan)

  • Møter med utbyggere for å informere om BGF og hensikten med kravet.
  • Arbeidet med vurderingsgrunnlaget for å sette BGF i KPA involvere både private utbyggere og kommunale prosjekter