Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket?

Mink (Neovison vison) ble innført til Norge på 1920-tallet for pelsdyrfarming. Etter å ha rømt og blitt sluppet ut er minken nå etablert i naturen med livskraftige bestander i alle deler av fastlandet. Mink er en fremmed skadelig art i Europa og i Norge, på grunn av minken har bestandene av flere andre arter gått ned, blant annet sjøfugler og ørret. Særlig sjøfugl som hekker på bakken, er utsatt for mink. Felles for arbeidet med å bekjempe fremmede arter generelt, og mink spesielt, er at det er møysommelig og ressurskrevende. Når først artene har etablert seg kreves spesifikke metoder til bekjempelsen av den spesifikke arten. Fordi myndighetene ikke har mulighet til å forvalte og aktivt bekjempe fremmede arter, er et utstrakt samarbeid med enkeltpersoner, grunneiere og frivillig sektor avgjørende for å gi tiltakene nødvendig effekt over tid. Dersom arbeidet ikke vedvarer, vil minken mest sannsynlig reetablere seg i områder hvor tiltakene opphører. På samme måte, er det ikke mulig å løse problemet med mink, ved å arbeide lokalt, ettersom arten finnes langs hele kysten. En del av ambisjonen med dette prosjektet er derfor å undersøke hva som er overføringsverdien til andre kommuner.

Planprosess/politisk forankring

  • Handlingsplan fremmede arter (Statsforvalteren i Nordland)
  • KPA
  • PBL 
  • NML
  • FN17

Beskrivelse av aktiviteter og innbyggerinvolvering

1. Fangstpremie mink: Videreføre ordning med fangstpremie i samme størrelsesorden som tidligere år.

2. Dugnad på minkfangst (3-årig prosjekt) . I løpet av høsten 2020 har kommunen utviklet tett samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO), Bodø Jeger-og fiskerforening, Nordland jeger-og fiskerforening, Alberthaugen og Bodø videregående skole, om fangst av mink i Bodø havn og Bodøsjøen. Arbeidsfordeling mellom partene:

  • SNO: kvalitetssikring av feller og opplæring
  • BJFF og andre frivillige: utsett og røkting av feller, ivaretakelse av minken som felles
  • Bodø kommune: utlån av feller. Se avtale om utlån av feller og sjekkliste


3. Samordning med tiltaksplan for vannområde i Salten. Dersom vi lykkes i denne samarbeids-piloten vil den videreføres til Saltstraumen og andre områderd der det er frivillige som kan delta i arbeidet. Etablere regionalt samarbeid i Salten gjennom viltnemda, vannområdet og nabokommuner

4. Informasjonsplakater: Vi ønsker å samle kunnskap om mink som miljøproblem, samt erfaringene fra pilotprosjektet og gjøre dette tilgjengelig for andre kommuner, jegere og grunneiere i Salten og Nordland. Kanskje kan det startes opp tilsvarende fellefangst andre steder i kommunen og i våre nabokommuner. Det blir skrevet en oppsummering fra samarbeidet i mars, som danner grunnlaget for informasjonsplakater som formidles på nettet. Vi lager plakater som beskriver tiltak knyttet til fremmede planter, og hvordan frivillig sektor, eksperter og kommunen samarbeider om å bekjempe disse artene.