Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket?

På landsbasis og i verdenssammenheng er ville pollinerende insekter i sterk tilbakegang. Det er generelt sett lite kunnskap om ville pollinerende insekter i Nord-Norge. Bodø kommune ønsker å styrke leveområder til, bevissthet og den lokale kunnskapen om, pollinerende insekter i kommunen. Tiltaket for ville pollinerende insekter blir et prøveprosjekt som etter hvert vil kunne videreføres til flere skoler, institusjoner og organisasjoner i Bodø kommune.

Planprosess/politisk forankring

  • Handlingsplan for parker og byrom
  • Veileder for offentlige uterom
  • Landbruksplan

Beskrivelse av aktiviteter

1. Naturveiledning er et pilotprosjekt på Bodøskoler (2021) for 1.-4. trinn. RamSalten våtmarkssenter gjennomfører piloten. Naturveiledningen skal synliggjøre hva ville pollinerende bier trenger (matbehov, tilholdssted, ynglested), hvilken livssyklus de har (levesett, behov, formering) og hvorfor vi skal ta vare på og legge til rette for disse innsektene. Det etableres liten skolehage med nyttevekster i pallekarmer og det såes bievennlige blomster i nærheten av kassene.

2. Etablere arealer med insektsvennlig vegetasjon/ blomstereng i kommunale parker og anlegg. Det settes av områder i kommunale parker, grøftekanter, midtrabatter etc., der gress og blomster får stå i fred for å tilrettelegge for ville pollinatorer. Ved behov sås bievennlige frø, og fremmede arter fjernes. Det skal være urtplassering av humlekasser/insektshotell, samt skilt med informasjon om tiltaket og hvilke arter man ønsker å legge til rette for. Det hentes inn konsulentbistand fra entomolog for å innrette tiltaket på best mulig måte ut fra eksisterende kunnskapsgrunnlag. Mulige områder er Hålogalandsgata (midtrabatter), Breivika/ Pelle Molins plass, Rensåsparken og Rønvik skole.

3. Informasjonskampanje rettet mot Bodøs befolkning, herunder hageeiere og hagelag, samt kommunens ansatte med ansvar for naturmangfold, gjennom areal‐, eiendom‐, ressursforvaltning eller drift. Informasjonskampanjen inkluderer et fagwebinar med fokus på ville pollinerende insekter og hva vi vet om disse i våre nordlige strøk; utdeling av bievennlige blomsterfrø og informasjon om hvordan disse sås og høstes inn; kurs/workshop i bygging av insekthotell; bruk av skilt og infomateriell, og synlighet i media. Det skal publisere på kommunens hjemmeside, sosiale medier etc.