Fremmede arter regnes som en stor trussel mot naturmangfoldet både i Norge og på verdensbasis. En fremmed art er en art som ved hjelp av mennesker har blitt innført til et område den ikke naturlig hører hjemme.

Fremmede arter utgjør en økologisk risiko ved at de konkurrerer med ville planter og dyr, og kan i verste fall utrydde artene som naturlig hører til i naturen vår. Mink, kanadagås, kongekrabbe, brunskogsnegl og hagelupin er eksempler på fremmede arter som er etablert i Norge. I Nordland er det totalt registrert 206 fremmede arter i Artsdatabanken.no. 52 tilhører kategorien «svært høy økologisk risiko».