Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket?

Det arbeides med å utvikle et system for miljøoppfølging i utbyggingsprosjektene til Bodø kommune. Bodø kommune har i dag ingen samlet oversikt over hvilke miljø- og klimakrav som stilles ved gjennomføringen av ulike utbyggingsprosjekter. Vi mangler også systemer for hvordan miljø- og klimahensyn skal fastsettes og følges opp i et prosjekts ulike faser. Hensikten med et miljøprogram er å fastlegge miljømålene for et prosjekt, mens hensikten med miljøoppfølgingsplan er at utførerne/entreprenørene skal vise hvordan den konkrete miljøoppfølgingen av prosjektet skal foregå. NS 3466:2009 beskriver en systematikk og en mal for utarbeidelse og bruk av miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner for ytre miljø i hele prosjektets levetid. Hvordan naturmangfold ivaretas i både planleggingsfase, anleggsfase, drift og avhending er et viktig premiss for det totale miljøavtrykket til utbyggingsprosjektene. Gjennom miljøprogram kan kommunen sette mål, krav og tiltak knyttet til ivaretakelse av naturmangfold gjennom både anleggsfase og driftsfase. Miljøprogram for hvert prosjekt skal utarbeides ved regulering, og de valgte tiltakene for ivaretakelse av målene og kravene i miljøprogrammet skal dokumenteres i miljøoppfølgingsplaner.

Beskrivelse av aktiviteter

Arbeidet med miljøprogram skal levere følgende underleveranser:

  •  Oversikt og sammenstilling alle kommunens mål, ambisjoner og krav knyttet til miljø- og klimaprestasjon i bygg, - anleggs- og eiendomsprosjekter (skal inn i miljøprogram) 
  • Utarbeide mal for miljøprogram med utgangspunkt i NS 3466:2009
  • Utarbeide mal for miljøoppfølgingsplan med utgangspunkt i NS 3466:2009 
  • En beskrivelse av rutiner for utarbeidelse av miljøprogram og behandling av miljøoppfølgingsplan internt i linja i Bodø kommune

Planprosess/ politisk forankring

  •  Klima- og energiplan 2019-2031
  • KPA
  • Plan- og bygningsloven
  • Naturmangfoldsloven