Fortellerkartet er ferdig - publisert i januar 2023. Lenke til høyre.

Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket?

Det er behov for å gjøre kunnskap om naturmangfold i Bodø bedre kjent. Hva er spesielt med Bodønaturen, hvor finnes de viktigste områdene for naturmangfold og hva er status for ulike naturtyper? Gjennom et digitalt fortellerkart kan man formidle kunnskap om naturmangfold i Bodø på en lett og inspirerende måte. Målgruppen for tiltaket er allmennheten og ikke kommunal forvaltning.

Beskrivelse av aktiviteter

Det skal utarbeides et fortellerkart med tema “Naturmangfold i Bodø kommune”. Fortellerkartet skal inkludere et kart der en kan få oversikt over rødlista arter i Bodø, forekomster av viktige naturtyper, viktige blågrønne strukturer m.m. Kartet kan også kobles til annen informasjon, eks. viktige turdrag, parker og viktige friluftsområder. Det kan også være muligheter for å koble dette mot Miljødashboard og kommunens satsing på Smart Sustainable City.

I tillegg til kart kan det legges inn enkel tekst og bilder om ulike tema:

  • Naturtyper og arter som Bodø har et spesielt ansvar for
  • Trusler mot naturmangfold i Bodø
  • Eksempel på tiltak (kommunal og privat regi)

Kommunikasjon og medvirkning

Lett tilgjengelig informasjon om naturmangfold i Bodø kommune er trukket frem som et behov fra innbyggere og organisasjoner i kommunen. Fortellerkart kan være et viktig verktøy for å presentere relevant informasjon om naturmangfold i Bodø. Fortellerkartet kan spres gjennom ulike medier, nettsider etc. Fortellerkart kan utvikles/endres underveis som følge av innspill og tilbakemeldinger fra befolkning og brukere.